Ni Senador Mark Villar a daulo ti Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, ti nangisponsor iti Senate Bill No. 1846 (SB 1846) wenno ti Internet Transactions Act a naaprobaran iti maikatlo ken maudi a pannaikabasa.

Inaprobaran ti Senado iti maikatlo ken maudi a pannakaibasa ti gakat nga Internet Transactions Act (ITA) a mangipaay iti mekanismo para iti kinatalged dagiti amin a makipaset iti e-commerce.

Ipasdek ti Senate Bill No. (SB) 1846 ti pagalagadan para kadagiti kompania a mangaramat iti e-commerce tapno masalakniban ken maitandudo dagiti pagsayaatan ti kustomer.

Iti botos a 20-1-0, naipaulog ti SB 1846 a mangipanamnama nga ania man a produkto wenno serbisio a magatang online ket masapul a maipaay iti kustomer kas iti naipablaak online; agraman ti transaksion a natalged, mapagtalkan, ken maakses dagiti amin a kustomer.

Maibatay iti SB 1846, adda sungsungbatan dagiti digital platforms wenno e-marketplaces, agraman dagiti aglaklako iti online, no saanda a matungpal dagiti pagrebbenganda a nailanad iti gakat, ken no makadadaelda iti kustomer.

Dagiti e-marketplace, e-retailer, online merchant, wenno digital platforms nga aglako iti ilegal a produkto ket agmulta manipud PhP50,000 agingga PhP100,000 iti umuna a pannakatiliw, idinto a PhP500,000 agingga PhP1.5-milion ti multa iti kapamitlo wenno sumarsaruno pay a panaglabsing. (Dhel Nazario/Manila Bulletin//Lito Hilidon/Bannawag.)