Ni AMADO I. YORO

(Ladawan: Unsplash)

1. Tapao, Sinait: Ina, O, Ilik

Ket taliawenka saan kadagiti balligik
Wenno dagiti saanko a balligi
Sublianka a sika ti nagramutak
Ti daga a nagkaradapak iti kinaubing
Mariknak, wen, mariknak bara ti saklotmo
Iti sang-aw dagiti gumamela
Artapan latta ti ayamuom ti sampagita
Ket no dagiti lei a mayukkor kaniak, saan
A para kaniak laeng: sika, Ina
Balligim met dagitoy, saan a siak laeng.

Ket sublianka, wen, umayak, saan a ti iliw
Umayak gapu iti pategmo, iti nakairuamak
Nga indayon ta kayatko latta ti paindayon
Iti pallayog kas iti pendulum ti pagorasan.

Kanayon nga addaka iti lagip
Saanka a ganggannaet, kasta koma met kaniak
Pasetka kas iti kapessat ti kurdonko
Pasetka kas iti kinasiak, kasta koma met kenka
Ti pakabuklak, sika, Ina, ti nanginaw ken nangipasngay
Iti kinanumok: idaydayawka, Ina
A sika ti kayaw, ti kibin, ti kired
Ket iti yaadayok sika ti tampok
Ti tuntontonek a kaibatogan
Ti pasetmo-pasetko met.

Ket matmatanka, Ina, ammok ti kinasudim
Awan mulit dayta rupam
Iti awan ganggannaet a rikna
Ti sigud a singed
Ti sigud a talek
Ammok nga addan nagluposam
Iti maysa a kinapudno
Iti napudno a panangimaton
Iti napudno a panagserbi.

Napimpintaska manen, Ina
Ket no makasangpetak man
Ammok: sika ti Inak, sika
Ti nangtagibi ken nangubba kaniak
Itanamitimkonto, iti umel a kararag
Agbiagka: libnos ti Tapao
Agbiagka: pusaksak ti Ina
Agbiagka: ayat
‘Toy anakmo, sipapakurang
A sumangpet kenka
Iti man balligi
Iti man pannakapaay
Ngem siak daytoy: anak
Adtoy kenka ‘toy anak!

(Ladawan: Unsplash)

2. Panagkallautang

Magnaka, wen, magnaka a saan nga agressat
Awitem ti krusmo, ti kinataom a sika ni naan-anay
Saan nga agmawmaw ti balikas ayatmo la
A makaaddang-kumamat iti ipagarupmo a lumba
Piliem dagiti iwarasmo a balikas iti sidiran dagiti dalan
Pandaymo a balikas a saan nga iti sabali a pasnaan
Iti panagsawar ti kallautang nga Ilokano
Igpilam ti pudno a kaipapanan ti Samtoy
Imulam ti Samtoy ken saluyot a pudno a sika
Iti hardin ti ayat maitukit bukel a pagramutam
Saan a kaadu dagiti maiwarsi a bukel ti pakarukodan
Saan la a dagiti nakatubo, dagiti laeng nabun-as a bunga
Ti aramid marukod iti bileg ken balor ti tugot
Saan ket a dagiti naiwarikawak limbang a ruruot
Kitaem a saan a piduten ti ima dagiti managlemmeng
Ket piduten koma a mayallatiw iti nadamdam-eg a muging
Ilokano a nagtawataw kadagiti langalang
Ket iti pannakakitam iti kinapudno ditoy nagkurosan
Taliawem: nagtubo kadi dagita a bukel?
Natayda kadi a linabsan ti mata
Dagiti nagwidawid iti kawaw a pannagna?
Dinto maartapan ti nasarakam a bubon a kinali ni Isaac
Dagiti balikas da Solomon ken Jacob
Ken dagiti propeta ta saanka a kas kadakuada
A dimo iparis ti bagim ta pudno a nagnada iti daga
Ti Judea, ti Jerusalem
A kimmuyog Kenkuana.
Ngem sika ti puro nga Ilokano–nagdaliasat
Ken nagaliwaksay iti nawada a sirok ti langit
Imulam dagiti bukel ti saluyot ken kinaasinom
Sinilong a pagmulaan ditoy kas kadam-eg
Ti puso a managayat ken managsawar
Dagiti agbirbirok ti siping ti kinasiasino
‘Toy sariugma ken duogen a ramut ti kaputotan.