Sika ken Siak iti Panagdaliasat iti Biag iti Labes ti Sagrado a Balikas

(Para ken ni Cielo Alma a kasimpungalan, iti Golden Wedding Anniversary-mi)

Daniw ni AMADO I. YORO

AGYAMANTA:
Umay ti agsapa kas met iti yaay ti malem
Ti malem yegna ti sardam iti salinong ti rabii
Sagut, wen, sagut ti Naindaklan Unay a Namarsua
Ta impagtengna manen a kas
Maysa a kari, iti karit ken pannubok
Duata laeng nga agdaliasat iti dana
Iti pannakigasanggasat iti sang-atan
Ken salogan ti derraas a no dadduma umay ti pannakatnag
Iti kinalupoy
Subaenta dagiti dalluyon a mangduprak kinatao
Iti atab-linak ti dumaldalinesnes a taaw
Iti sirok ti langit, agur-uray ti kaibatoganta.

AGKIBINTA:
Iti hardin ni ayat agpayakpak latta
ti kulibangbang sabong arbis
agek arakup lua arbis
ulep tangatang sonata
tedted ti tudo awan man
trahe de boda ngem
iti nawatiwat a panagkuyog
sika pay la ti ayatko
daydi ayat nga insagutko iti umuna a panagdaton,
no baliwan ti agbiag, sika pay laeng
daydi a kari a kaduaka kadagiti pagnaak
a dalan ti pannakigasanggasatko,
saan a nataltalged ti baro a panagbirok,
nabirokankan iti riniwriw a panagsakripisio
ken pannakigasanggasat ken pannakaawat,
uray iti sagpaminsan a pasugnod
dagiti pasidumri, pauyo ken panagikay-rikna
ngem patiem ken saan, isuda ti mangtenneb
iti kinatibker, kinapudno ken pannakaawat.

AGSURSUROTA:
kunak koma a natennebtan ngem
kunak latta nga agpadata nga agdadamo
kadagiti baro a takuat a mangpatalged
kadagiti naminribun a balikas ni ayat
baliksek latta ti ayat ken agsursuro iti adu
pay a panagpadas a mangitunda iti sabali
nga anibersario iti kinasimple, kinasudi
ken kinasadia ti biag iti baro nga agsapa
iti ibabangon iti sabali pay a panagtangkayag
ti init sarabuenta ti kinadayag ti nakaparsuaan
iti Kinamanagayat ken Kinamanagparabur
ti Naindaklan a Mannakabalin.

AGDANGGAYTA:
Kadagiti amin a panagsala iti musika
iti biag, agdanggayta kas iti gumintang,
ling-i ken kuratsa aglalo no
kasdiay man a matokar ti tinikling
wenno makansion ti dandansoy
ngamin musika met ti biag, maysa nga arte,
maysa a drama iti entablado i’toy a lubong
iti amin a paggibusan, Maymaysa laeng
ti mangeddeng iti uged daytoy a panagdaliasat
ta umayto ti panawen
A panagrikep ti telon iti drama naibugasen
Ti kaipapananta iti naimaldit a kaibatogan
Daytoy nagraip ken naglantip a kari
Dagiti limapulo nga Enero: daytan ti sagrado a balitok!
Kaduaka latta a mangtunton ti diamante
Iti labes ti imbalikasko: I Do!