Saan a naapektaran dagiti datos dagiti miembro ti PhilHealth — DICT

Impasigurado ti Department of Information and Communications Technology (DICT) iti publiko a saan a naapektaran ti ransomware attack ti membership database ti Philippine Health Insurance Corporation’s (PhilHealth) idi Septiembre 22.

Kinuna ni DICT Undersecretary Jeffrey Dy iti maysa nga interbiu iti CNN Philippines itay Oktubre 4 a naisublin ti online nga application system ti PhilHealth, agraman ti opisial a website ken member portal daytoy.

Ngem adda naikompromiso a sumagmamano a kompiuter nga us-usaren dagiti empleado ti PhilHealth a nangalaan dagiti hacker iti impormasion wenno datos.

Imbatad ni DY a dida pay ammo no kasano ti kaadu ti datos nga iggem dagiti hacker, idinto a bassit laeng nga impormasion ti ipabpablaak dagiti hacker online, kas iti Excel sheet, ladawan, ken memorandum, ngem saan pay ketdi nga impablaak dagiti hacker ti kompleto a datos nga iggemda. Patien ni Dy nga amangan no namnamaen dagiti hacker a bayadan ida ti gobierno.

Impaganetget ni Dy a dakkel ti maitulong ti confidential wenno intelligence funds iti panangsaranget ti ahensia iti kastoy a parikut, kangrunaan ti Cyber Crime Security Bureau (CCSB).

Inlawlawag ni Dy a kasapulan ti CCSB ti gumatang iti datos iti makunkuna a dark web tapno mapaneknekan ti pannakaiwaras ti datos. (Sonny Daanoy/Manila Bulletin//Lito Hilidon/Bannawag)