ITI SANTA TERESITA, CAGAYAN: 583,000 a tilapia fingerlings, inted ti BFAR iti 128 a mangngalap

Aganay a 583,000 nga an-anak ti tilapia ti inted ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)-Region 2 iti 128 a mangngalap iti Santa Teresita, Cagayan itay nabiit babaen ti panangilungalong ti Municipal Agriculture Office ken ti gobierno munisipal nga idauluan ni Mayor Rodrigo De Gracia.

Inisiatibo daytoy ti munisipio tapno masaranay dagiti mangngalap a naapektaran dagiti naglabas a napipigsa a bagyo, babaen ti panangiwanwan ti MAO nga idauluan ni Municipal Agriculturist Edwin P. Madrid ken iti panangasistir ni BFAR-Fisheries Livelihood Development Technician Zenaida Usigan.

Iti mismo a municipal gymnasium a naibunong dagiti tilapia fingerling.

Binalakadan ni Madrid dagiti mangngalap a saanda a dagus nga itarus nga ibbatan dagiti fingerling kadagiti datin a pagpupokan.

Kinunana a masapul a maipan pay laeng dagitoy kadagiti natalged ken nangatngato a pagpupokan tapno saan a madanon ti layus. Innayonna a mapalubosan laeng dagitoy a mayakar no natalgeden ti panawen ken no mabalinen a maipan kadagiti pagpadakkelan a pupokan.

Malagip a maikadua daytoyen a saranay kadagiti mangngalap iti Santa Teresita a naapektaran ti layus nga inyeg dagiti bagyo a Florita, Maymay, ken Neneng. Ti immuna a saranay, linayus met ti bagyo a Goring idi Agosto 24. (Edison B. Tobias)