SWS: Nasaysayaat ti biag iti naglabas a tawen, segun iti 33% kadagiti Filipino

(Manila Bulletin File Photo)

Naammuan iti maysa a survey nga inwayat ti Social Weather Stations (SWS) a 33% kadagiti nataengan a Filipino ti agkuna a nasaysayaat ti biagda iti napalabas a 12 a bulan, idinto a 22% ti agkuna a rumigrigat ti kasasaadda, ken 45% ti mangibaga nga awan nagbaliwan ti panagbiagda manipud iti napalabas a tawen.

Naiwayat ti survey idi Hunio 28 agingga iti Hulio 1 ken nairuar itay Oktubre 10. Inusar ti SWS ti termino a “gainers” para kadagiti mamati a simmayaat ti kalidad ti panagbiagda, “losers” para kadagiti mamati a kimmaro ti rigat ti panagbiagda, ken “unchanged” para kadagiti mamati nga awan namalbaliwan ti panagbiagda.

Naaramid ti Second Quarter 2023 SWS survey babaen ti face-to-face a pannakainterbiu ti 1,500 nga adult respondents iti entero a pagilian, nga addaan iti sampling error margins a ±2.5 a porsiento para iti national percentages, ±4 a porsiento iti Balance Luzon, ken ±5.7 a porsiento iti Metro Manila. (Ellalyn De Vera-Ruiz/Manila Bulletin)