TAO, LUGAR, PASAMAK: Sadiay Vigan City

PANAGKABSAT TI ILOCOS SUR KEN SAN JUAN CITY. Pinirmaan da Bise Gobernador Ryan Luis Singson (kanigid), a nangibagi ken ni Gobernador Jeremias Singson, ken Mayor Francisco Javier Zamora (kanawan) ti Sisterhood Agreement iti nagbaetan ti Ilocos Sur ken ti San Juan City, Metro Manila idi Septiembre 28, 2023 bayat ti naangay a programa iti Provincial Farmers Livelihood Development Center iti Vigan City. Babaen ti “panagkabsat” dagiti dua a local government unit, manamnama ti nair-irut a panagkinnammayet dagitoy iti benneg ti turismo, komersio, siensia ken teknolohia, kultura ken arte, urban planning, edukasion, sports, pannakasaluad ti aglawlaw, para publiko a salun-at, ken social science. Aganay a 140 a delegado manipud San Juan City ti immay a nangsaksi iti pannakapirma ti katulagan. (Teksto: Mancielito S. Tacadena/Ladawan: Pammadayaw ti Opisina ti Gobernador)