Panangsapul Iti Puraw A Kabalio (7)

Nobela ni ARIEL SOTELO TABÁG

(Grantee, 2013 National Book Development Trust Fund para iti Nobela nga Ilokano)

7 | BEDDENG

NAANNAYAS ti taray ti kotse a nangilugananda ken ni Eliezer ngem nariribuk ti panunot ken kaungganna. Pagam-ammuan latta met ngaminen a simmangbay dagitoy a lallaki ket inawisda lattan a mapan mangagas iti kunada nga amoda. Adda pay kanayonna a pammutbuteng. Namigpigerger ni lilangna idinto ta nagtakias pay ketdin ti ulitegna a no kasano ti kinapasawna nga agsao, isu met gayam ti kinatakrot daytoy.

Awan met ketdi ti panagdadanagna ngem mariribukan laeng. Gapu ta is-isuna laeng nga intugotda uray kasano ti panagpakaasi ni lilangna nga itugotda koma met. Basta kunada lattan nga isublida a sibubukel.

“Di met nakabalud ni Apo Senador?” kinuna pay ni lilangna sakbay a naipanaw ni Eliezer. Nalagipna nga iti naminsan nga aldaw a nasaripatpatanna ti binuybuya ni lilangna a damdamag iti telebision, inatibay dagiti polis ti dakdakamaten ni lilangna a tao gapu iti kaso a panagkunniber. Impanda iti Camp Crame.

Ngem saan a sinungbatan dagiti lallaki ti saludsod ni lilangna.

Isu nga ad-adda a sineknan ni Eliezer iti pannakaburibor itay linabsanda ti Camp Crame. Addadan iti rangtay ti Guadalupe. Nasayaat met laengen ta dida intugot ni lilangna. Ad-adda ket ngata koman ti nerbios daytoy. Tinaldiapanna ni John Regala iti kanawanna. Kasla rebulto a naipatugaw—diretso ti turong dagiti mata daytoy a dina masinunuo no adda kitkitaen daytoy wenno basta nakamulagat lattan.

Inyaw-awan ni Eliezer ti pannakaburiborna. Kinepkepanna ti backpack-na a nangikargaanna ti nasinglag a lana a pagilutna, ken ti paginuman a namarkaan iti Thor: The Dark World a freebie iti naminsan a pannanganda kada papang ken mamangna iti McDonald’s.

Nagkidem. Inimdenganna ti instrumental a The Prayer manipud iti stereo ti kotse. Panagriknana, adda iti simbaan nga agkarkararag. Kasla awan ti drayber ken ti kaabay daytoy iti sango, ken ni John Regala a kaabayna iti likud. Kasla awan dagiti sumagmamano a lugan a kabunggoy pay daytoy kotse a naglugananna.

Idi naglikko iti kanigid ti lugan, nagmulagat ni Eliezer. Natangadna ti arko ti subdibision a simrekanda: Forbes Park.

Simrek iti nalawa nga arubayan ti naglugananna a kotse. Nadlawna a saanen a simmurot dagiti dadduma pay a lugan.

Ti ruangan ti balay ti senador, pathwalk a namulaan kadagiti dadakkel a kayo ken muyong a naguyaoyan dagiti lanut a mangrugma iti sementado a dana a saan met a madlaw ta kinarayamanen iti bakbaka. Panagriknana, simrek iti maysa a museo. Wenno gukayab?

Tinangadna ti puraw a mansion a napalawlawan kadagiti nadumaduma a muyong ken agsabong a masetas.

Insenias idi agangay ni John Regala ti panangunorda iti pathway nga agturong iti likud ti mansion. Nagbati dagiti dua a kakadua daytoy iti abay ti lugan—nakatakderda itan a kasla met laengen rebulto.

Nalawa a hardin ti adda iti likud ti mansion. Nadumaduma a klase dagiti muyong ken agsabong a masetas nga idi laeng a makita ni Eliezer.

Iti tengnga ti nalawa a hardin, adda puraw a nagtimbukel a balay. Awanan daytoy iti tawa—wenno nanglittuob laeng? Ken no awan ti dua a nakamangisit met laeng a badigard a kasla rebulto a nakamatidder, dimo madlaw nga adda ruangan daytoy a dagdagus met a linuktan dagitoy idi makaasidegda ken John Regala.

De-aircon a marantiddog a kuarto ti simrekanda ken John Regala. Napinturaan met laeng iti puraw ti bobeda ken diding ket nakapatpatak la ket ngarud ti sala set iti tengnga. Insenias ni John Regala ti panagtugawna. Pinilina a nagtugawan ti para iti dua. Naimdenganna ti nakapsut a samiweng iti dina masinunuo no paggapuanna. Nangngegna met ti banerber ti aircon. Wenno ti allangogang ti kinaulimek ti mangmangngegna?

Nataldiapanna ni John Regala nga apagisu met a nangkaut iti bolsa daytoy. Adda inruarna a selpon. “Ser, addakamin,” kinuna daytoy iti Tagalog.

Madamdama pay, naglukat ti ridaw a kabinnatog ti ridaw a simrekanda ken John Regala. Adda dua nga agkalanglanga a lalaki a rimmuar dita nga agpada a nakaamerikana iti nalitem nga asul. Uman-anam ti langa dagitoy iti langa dagiti agama nga Eddie ken Richard Gutierrez—pagimbaganna ti sagpaminsan panangtan-awna iti teleserye a buybuyaen ni mamangna. Madlaw ketdi dagitoy a naub-ubing a bersion ti senador nangruna ket nakadidillaw ti nasilap a nangisit a buokda, kas iti senador banag a pagat-atapan ti tao a mapan agpapaindieksion daytoy idiay abrod iti pagpaubing. Impapanna ngarud a mabalin a putot ken apoko ti senador da Eddie ken Richard.

Timmakder ni Eliezer ket nagkurno kadagiti dua a lallaki. Ngem pagam-ammuan ta nagsayaat la ketdin ti panaggiddan dagitoy a nangsappuyot iti mugingda. Idi damo, impapanna a wagas dagitoy a mangkablaaw kenkuana. Ngem nagasug dagitoy. Kasla naidarekdek ni Eliezer a masmasdaaw iti napasamak dagiti impapanna nga agama. Inggay-atna ti umasideg ngem nagsarsarapa dagiti lallaki. Siaalisto a rimmuar dagitoy iti ridaw a simrekanda.

Tinaliawna ni John Regala a kasla idi met laeng a naungaran. Mabalin a nakigtot met iti naimatanganna. Nagtaray daytoy a napan iti ridaw a rimmuaran dagiti dua a lallaki.

“Ser! Ser! Ser!”

Inruar ni John Regala ti ulona iti ridaw. Nalabit, dina kayat a panawan nga agmaymaysa ni Eliezer.

Pagam-ammuan, adda nagtokar. Nagallingag ni Eliezer. Nailasinna nga Eye of the Tiger ti Survivor—pagimbaganna ti kinaayatna met kadagiti kadaanan a kanta.

Insubli ni John Regala ti ulona iti uneg sa kinaut daytoy ti bolsana. Inruarna ti selponna. Ket nagsardeng ti Eye of the Tiger.

Ringtone gayam, nakuna ni Eliezer iti unegna.

“Hellow, ser! Yesser! Oke, ser! Yesser! Sige, sige, ser…”

Inulit-ulitna dayta a sungbat. Nagsanamtek daytoy idi maibolsana ti selponna. “Naggiddan a dimmikar ti migraine-da,” kinuna daytoy nupay saanna a tinaliaw ni Eliezer. “Ditoyta,” kinuna daytoy ket nagturong iti malikudan ni Eliezer.

Adda gayam ridaw dita.

Siaalisto a simmaruno ni Eliezer. Naikawa ta panipngeten, amang a nalamlam-ek, ken natadem ti angot daytoy nga angot-ospital. Nagungap-ungap dagiti abut ti agongna.

Apagapaman a nasisirap idi limmawag ti aglawlaw. Kas met laeng iti naggapuanda a kuarto, puraw dagiti diding ken bobeda. Laeng ta iti medio tengnga, adda katre dita a nagiddaan ti impapanna a pasiente ta nakabitan ti bagi daytoy kadagiti nagduduma nga aparato. Iti kanawan ti katre, adda nakatakder a lalaki a nakaaruat iti uniporme ti doktor, idinto ta iti kanigid, adda babai a nakatugaw a nakasuot iti uniporme ti nars. Naggiddan nga immisem dagitoy ngem iti panagkita ni Eliezer, kasla lastiko dagiti bibig dagitoy a nabennat apaman a biniag ni John Regala ti silaw.

Nagtung-ed ni John Regala a nangipakdaar iti isusurot ni Eliezer nga umasideg iti katre.

Bayat ti yaasideg ni Eliezer iti katre, pumatpatak met iti imatangna a ti nakadalit iti daytoy, isu met laeng ti senador a nabuyana iti telebision. Ngem pagaammona, awananen daytoy iti biag. Nalitemen. Awanen ti pagilasinan a sibibiag malaksid iti kasla panagangesna a mabalin a gapu kadagiti makina a nakakabit iti daytoy. Ken ti buok daytoy a nakataytayengteng latta a nangisit— nakalanglangto! Ad-addan a nariribukan.

“Isuna ti pudpudno,” kinuna ti doktor a kunam la no nabasana ti pakarikutan ni Eliezer.

Nagmalanga. Daytoy ti pudno ket palso ti adda iti telebision?

“Ni Doktor Rufus Agustin,” kinuna ni John Regala ken ni Eliezer a nangisungo iti doktor.  “Nabayagen nga agserserbi iti pamilia ni Apo.”

“Hi, Eli,” kinuna ti doktor a naisapawen ti panguloten a buok daytoy. Umarngi daytoy kadagiti makitkitana a Bombay. Nangisit. Napuskol dagiti bibigna. Addaan bigote. Immisem iti kasla nabennat a lastiko ket nagparang dagiti napudaw a ngipen daytoy. Nagkurno.

Immisem met iti apagapaman ni Eliezer. Sinubadanna ti kurno ti doktor.

“Immawag da Boss a dakami lattan ti mangsango kenka,” kinuna ti doktor. “Kellaat kano a kasla bumtak ti uloda nga agama.” Nagtungtung-ed ti doktor, sa kinitana ti pasiente. “Well, idi Pebrero, saan lattan a nakariing. Iti terminolohia dagiti layko, nabatibat. Technically, dagitoy laengen apparatus ti mangbibiag kenkuana. Ngem di kayat a paikkat ti pamilia. Mangnamnamada a maispal pay. Rasonda ti in-inut a panagkalbona sa panagtubo manen dagiti buokna. Kinapudnona, iti laksid ti kinalakayna, saan a nagub-uban. Kas makitam, kasta a nasilap a napuskol a nangisit.”

Nagsidduker ni Eliezer. Nalagipna ti panagkalbona met ken panagtubo met laeng ti buokna. Ti adatna, puraw ti nagtubo a buokna. Kas met ngata iti kinadatdatlag ti napasamak iti daytoy a tao ti napasamak kenkuana?

“Ngem iti biang ti siensia, natayen ti tao no awanen ti oksiheno a mangpagaraw kadagiti kangrunaan a lalaem. Matay metten dagiti dadduma a selula. Ngem adda dagiti selula a maud-udi a matay—isu dagitoy ti mangitultuloy no kua a mangbiag iti buok ken ti kuko. Isu ti gapuna nga adda dagiti bangkay nga uray iti tanem, agtultuloy ti panagtubo ti buok ken panagatiddog ti kukona.”

Apagapaman a nagsardeng ti doktor. Nalabit, tapno maipaawatna a nasayaat ken ni Eliezer ti ibagbagana.  

“Kinapudnona, sumagdudua a kalalaingan a doktor iti pagilian, nakitadan. Kas kaniak, clinically dead ti keddengda. Ngem napinget ti pamilia. Nasursordan ti pagilian kadagiti agkakalaing a faith kada fake healers. Adda nangkararag. Adda nanginsenso. Adda nangsala. Adda nangkanta. Adda nangmasahe. Adda nangtudoktudok. Ngem awan latta.

“Siempre, saan a naipadpadamag. Ta mamati ti pamilia nga ad-adda a makadakes kadakuada no agsiwarak daytoy a napasamakna. Dagiti nakadap-aw ditoy, naikkanda iti umdas a gatad ken ballaag tapno agulimek—a sigurado nga aramidendanto met kenka. “No ania ti makitam ditoy, mabati ditoy.”

Kasano daydiay tiniliwda idi naminsan?

“Daydiay nakabalud a lakay, dummy—bambanti. Namaskaraan. Sangkabassit nga ilut iti timek. Sangkabassit a pannakasanay iti tigtignay. Awanen ti problema.”

Kasano kasiguradokayo a di maammuan ti sabali?

“Ulitek, adda umdas a gatad ken ballaag. Iti agdama a lubong, awanen ti mabalin a paglemmengan.”

Kasla nagmaga ti karabukob ni Eliezer. Kayatna nga iruar ti paginumanna ngem nagbabawi. Mairamramannanto la ketdi a mainum ti nasabeng nga angot ti siled. Binabasana babaen ti katayna ti ngadasna. Nagtilmon.

Apagapaman a nagulimek dagiti adda iti uneg ti kuarto idi matmatan ni Eliezer ti pasiente. Nalitem. Ken awananen iti anges.

Nariknana ti isasaleksek ti lamiis iti sibubukel a bagina ken ti yiirut dagiti pangana.

“Rugiamon?” Ni John Regala. Saludsod nga ad-adda a bilin.

Saan ketdi a nagkir-in ni Eliezer. Dina ammo no kasano a rugianna. Wenno no kasano nga ibagana a natayen ti nakaidda iti katre. Simmiplot iti isipna ti kuna ni Gandalf a naipaayan isuna iti sagut a mabalin nga usarenna para laeng iti pagimbagan ti kaaduan. Sinidir ti nakemna. Ti pay laeng yaanamongna nga umay iti daytoy a lugar, saanen a pagimbagan ti kaaduan. Ngem kasano ngaruden no kas iti mabuybuyana iti telebision a parigaten dagiti kabusor dagiti kameng ti pamilia ti bida? Maasian met kada lilang ken angkelna. Pinagwerretna ti panunotna.

Nagsig-am idi agangay. “No agagasak, sir, gagangay a ti laeng pasiente ti kaduak.”

Awan ti simmungbat. Nadlaw ketdi ni Eliezer nga inruar idi agangay ni John Regala ti selponna.

“Boss, rekuesna a panawanmi kano ida… Okey, ser… Yesser…”

“Ditoykami la ridaw,” kinuna ni John Regala idi agangay.

“Awan ti laplapsutem uray maysa la nga apparatus, aya?” kinuna met ti doktor.

Timmakder met ti babai a nakauniporme iti nars ket isun ti immuna a rimmuar.

Nagkidem ni Eliezer ket intanamitimna ti sauladonan a kararagna.  

Sa kalpasanna, inruarna ti botilionna ket linanaanna dagiti dakulapna. Linukaisanna dagiti saka ti pasiente. Kinurosanna ti bukot ti kanawan a saka. Awan ti namalbaliwan ti pasiente. Ken awan met ti namnamaenna a pagbalbaliwan daytoy. Ar-aramidenna met daytoy tapno laeng maibaga nga adda inaramidna.  Siertona, namulaan la ketdi daytoy a siled iti CCTV.

Kinurosanna ti bukot ti kanigid a saka. Awan latta ti namalbaliwan daytoy.

Kasta met nga awan ti nagbalbaliwan ti pasiente idi makurosanna dagiti bukot dagiti ima. Ken uray idi makurosanna ti muging daytoy.

Ngem idi kurosanna ti batog ti puso daytoy, kasla lapis ti tammudona nga adda nayurit a pumuraddaw a linia. Idi impatayna dagiti dua a dakulapna, kunam la no nagwaras ti puraddaw. Naklaat latta ni Eliezer ket inggay-atna nga akkalen dagiti dakulapna. Ngem kunam la no landok dagiti imana a naiparabaw iti nakapigpigsa a magneto. Dina maakkal dagiti dakulapna. Kellaat a simmiplot iti panunotna ti kuna ni Gandalf iti napalabas a rabii—a saan a sumursurot kadagiti burangen.

Nagkullayaw. Kasla saan payen a makagunay. Nariknana a maad-adasan iti pigsa nga agturong kadagiti dakulapna. Nagkidem ti kunana ngem makitkitana met ti aganaraaren a barukong iti sangona.

Nalagipna ti bilin ti amana no kasta a mabatibat. Inkagumaananna a kinuti dagiti kikitna. Kunam pay, kellaat a naiwakkat sa napatugaw. Nagkaling-etan iti nalamiis. Umanangsab, an-anat a timmakder bayat ti panangparimrimna iti pasiente. Tinan-awanna ti barukong ti pasiente. Awanen ti puraddaw daytoy. Nalitem manen.

“DIAK kabaelan, sir,” kinuna ni Eliezer ken ni John Regala idi agsangsangodan iti sala set iti siled nga immuna a simrekanda. Maikadua daytan a panangibagana—immuna idi pinastrekna daytoy ken ti doktor ken ti nars iti ayan ti pasiente kalpasan nga inagasanna.

Nadlawna a nagkibbatol ti timekna. Ta mariknana, kabaelanna nga alawen ti biag ti pasiente. Ngem madanagan iti mabalin nga ibunga daytoy. Maibatay iti napasamak, mamati a masulnot met ti bukodna nga anges no kua. Kinapudnona, agkakapsut pay laeng.

Nagdumog idi perngen ni John Regala. “Sori, sir.”

“Kayatdaka la unay a makasarita da Boss ken ti putotna. Ngem talaga kano a dida maitakder ti sakit ti uloda. Nakakaskasdaaw.”

Nagtokar ti Eye of the Tiger iti selpon ni John Regala.

“Yes, boss… Wen… wen…” Nagtungtung-ed ni John Regala. Inapput daytoy ti selpon sa kinunana ken ni Eliezer: “Idanonko kano kenka ti ibagada.”

Nagtungtung-ed ni Eliezer. Nataliawna ti diding nga ayan ti tallo a ladawan—ti senador, ti boss a managan Junio, ken ti putot daytoy a managan Juancho. Agkakaingasda nupay ad-adda a mestiso ti boss ken ti Juancho.

“Ania ti nagan ni papangmo?”  

Naklaat ni Eliezer iti saludsod ni John Regala—nga imbilin la ketdi ti aw-awaganda iti Boss. Wenno ti putot daytoy?

“Agsaoka latta,” kinuna ni John Regala. “Adda dagiti naimula a devices a mangsagap iti timekmo.”

“Domingo Adviento, sir,” kinuna ni Eliezer.

“Ayanna ita?”

“Nagpukaw ngarud, sir,” kinuna ni Eliezer ket naluyaan. Pinilitna ketdi a saan a tumbog dagiti matana.

“Nagpukaw?”

“Wen, sir. Basta lattan dinak sinukon idiay school. Agingga ita, saanen a nagpakpakita.” Makasangiten ni Eliezer. Ngem tinipedna latta ti riknana. Nalagipna nga awan ni lilangna a manglailo kenkuana. Awan ni mamangna a mangay-ayo kenkuana.

“Kaano a nagpukaw?”

“Idi Pebrero, sir. Pebrero 4.”

“Naireportyo iti polisia? Sinapulyo?”

“Naipa-blotter-mi, sir,” kinuna ni Eliezer. Apagapaman a nagsarimadeng. Nagliteng iti panunotna nga apay a kasta metten ti patanganda. Adda kadi nakabasolan ni papangna? “Saanmin a sinapul, sir. Dayta ti kuna ni mamang.”

“Ammona ti agagas?”

“Saan, sir.” Nagngilangil ni Eliezer.

“Dayta ti ammom. Ngem isu ti amam. Isu la ketdi ti nakatawidam iti panagagasmo.”

“Pulos, sir. Dinak pay ngarud bibiangan no adda nasakitko.”

Nagulimek ni John Regala. Ur-urayenna la ketdi ti ibaga ti adda iti telepono.

“Mamatiak nga ammona ti agagas. Ket gapu ta dimo naagasan ni Dad, ni papangmo ti makaagas kenkuana.”

Nagkuretret ti nagbaetan dagiti kurimatmat ni Eliezer. Saan a naguni. No kasta ti pammatiyo, nakunana iti bagina.

“Kaano a nasursurom ti agagas?”

Manipud idi nakimatak. Ngem saan a naguni ni Eliezer. Ta nariknana nga alusiisen. Nariknana a sagabasaben.

“Kaano kano?” kinuna ni John Regala. Bukodna a timek dayta.

“Kadaytoy a tawen, sir. Nasursurok iti Internet,” kinuna met laeng ni Eliezer.

“Pebrero eleven idi saan a nakariing ni Dad,” kinuna ni John Regala iti timek manen ti inawaganna iti Boss.

Idi nakimatak!

“Makalawas kalpasan a nagpukaw ni papangmo.”

Nabayag a saan a naguni ni John Regala.

Adda kadi pakainaigan ni papangna iti daytoy? Isu a kellaat a nagpukaw lattan? Pinapatay ni papangna? Assassin ni papangna? Mariribukanen ni Eliezer. Ngem kasano nga agpalutpot?

“Adda am-ammom a Felipe Tabaco?”

Naklaat ni Eliezer. “Felipe Tabaco?” Asino dayta? Sindikato ket isu ti among ni papangna?  Talaga kadi nga adda aramid ni papangna a dina ammo? Nagngilangil. “Awan, sir… awan. Awan ammok a kasta.”

Saan manen a naguni ni John Regala. Sa idi kuan: “Yes, boss… Wen… wen…”

Idi naibaba ni John Regala ti selpon, adda bag a ginaw-at daytoy iti kanawanna. Impatayna iti lamesita a nagbaetanda. Linuktanna. Naitangkarang ken ni Eliezer ti nareppereppet a pinapel a kuarta.

Nangyaon ti sangareppet sa kinitana ni Eliezer: “Daytoy ti para iti yaaymo ita.”

Impatayna iti lamesita ti sangareppet a kuarta a nakita ni Eliezer a sangaribu ti akinrabaw ket nalabit kasta met dagiti dadduma pay. Nangyaon manen iti maysa pay sa kinunana: “Daytoy met para iti panangsapulmo iti ayan ni papangmo.”

“Sap… sapulek, sir?” Naglaok ti danag ken gagar iti kaunggan ni Eliezer.

“Wen. Ta kuna ni Boss, isu kano ti makaagas ken ni Apo.”

“Ngem… agbasbasaak, sir… ken…”

Take your time kano,” insippaw ni John Regala. “Siguradoak, kayatmo met a makita ni papangmo, di kadi?”

Nagtung-ed ni Eliezer.

“No agkurang daytoy kuarta, agsublika ditoy ta nayonak.”

Inkarga ni John Regala dagiti kuarta iti paper bag a namarkaan iti Prada. “Adu ti nasarita itayen ni Doktor Rufus. Saanmo met siguro a malipatan? Nga amin nga awisenmi ditoy, ammomi ti ayan dagiti pamiliada, aya?”

Naglamiis ni Eliezer. Nalagipna da lilang ken ulitegna, ken nangruna ni mamangna. Nagtung-ed.

“Apagruarmo ditoy,” kinuna ni John Regala, “adda idiay tunged ti hardin ni Madam, ti asawa ni Sir a kakaisuna a putot ni Boss. Isuna ti mangitunda kenka idiay ruangan. Addan pinatawagmi a taksi.”

Inyawat ni John Regala ti paper bag nga ayan ti kuarta. Awaten a saan ni Eliezer. Nalagipna manen ni Gandalf. Dika sumursurot iti burangen.

Makaammo ditan, nakunana iti nakemna. Mabalin met a dina kutkutien ti kuarta. Ta no dina masarakan ni papangna, isublina a di nakutkuti.

Inkargana ti paper bag iti backpack-na.

Kalpasanna, inyawat ni John Regala ti dakulap daytoy. Inawat ni Eliezer. Natangken ken nalamiis—kasla landok.

Apagruar ni Eliezer iti nagtimbukel a pasdek, dagus a natannawaganna ti babai iti ngudo ti pathway. Umis-isem daytoy.

Bayat ti yaasideg ni Eliezer, isu met ti pannnakailasinna a masikog daytoy. Nakabestida iti sabongsabongan. Ken kasla mailasinna. Sumagmamano nga addang pay ket nailasinnan daytoy—ni Julia Barretto nga artista a crush-na! Isu pay laeng ti iseseksek iti panunotna a mabalin nga agtagtagainep. A ti napasamak ket tagainep laeng a kasla nakapudpudno. Tiniplakna ti mugingna. Ngem talaga nga adda iti pudno a pasamak. Ken saan a nagkamali a ni Julia Barretto a talaga ti adda iti sangona. Ngem apay a masikog? Di kadi naubing pay nga artista?

Di maawatan ni Eliezer ngem nakarikna iti naidumduma a panagsagabasab. Maawis ta maawis lattan kadagiti narungpi a bibig daytoy. Dagiti kallidna. Dagiti nabun-as a barukongna. Ti napudaw a gurongna. Nakapimpintas daytoy iti laksid a masikog.

Narikna ni Eliezer a timmangken ti mabagbagina.

Nagkatawa ni Julia. “Sika gayam ti mangngagas ni Grandpa,” kinuna daytoy iti Tagalog nga adda laokna nga Ingles. “Kayatko a sawen, grandpa ni misterko.”

Pudno gayam a naasawaanen, nakuna ni Eliezer iti nakemna. Ngem saan a nakarikna iti pannakadismaya. Ad-adda ketdi a rimmasuk ti raasna a mangarakup wenno mangapros ken ni Julia.

“Masikogka gayam, Madam,” nakuna ni Eliezer ket naklaat iti naibagana ken iti pannakisaritana.

“Wen, aganakak inton a-dose,” kinuna daytoy ket napno iti rag-o ti kaunggan ni Eliezer. “Caesarian tapno eksakto iti eighty sixth birthday ni Grandpa.”

Good luck iti panaganakmo, Madam,” kinuna ni Eliezer a kasla mabekbekkel. Umir-irut ti pus-ongna.

“Lalaki. Maawaganto iti Julius,” kinuna ni Julia. “No kayatmo, ninongkanto.”

Dagus a nagwen ni Eliezer banag a nakakellaatanna manen. Dina nasarkedan ti riknana ket inaprosanna ti tian ni Julia. Naglamuyot. Naray-aw. Ngem naklaat idi kunam la no kasla nasulnot ti pigsana a nagayus iti dakulapna—kas iti nakapay-anna iti sidong ti lakay a nakadalit.

Kellaat met ti panaggurruodna. Ken panaglangeb ti tangatang.

Dagus nga inakkal ni Eliezer ti dakulapna. Nupay maragragsakan, maburburiboran a nagturong iti ruangan.

(Tuloyna)

Napalabas a paspaset: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6