899 Ilegal a poster, naikkat iti Oplan Baklas iti Quezon City

Ladawan: Pammadayaw ti DPOS Quezon City
Inwayat dagiti kameng ti Department of Public Order and Safety (DPOS), ken dagiti election officer ti Quezon City ti “Oplan Baklas” tapno ikkatenda dagiti campaign poster ken tarpaulin nga ilegal a nakapaskil iti para iti publiko a lugar ken iti ruar ti common poster area nga intuding ti Comelec.

Iti naisayangkat nga “Oplan Baklas” iti entero a Quezon City ita (Oktubre 20), kinompiskar dagiti kameng ti Department of Public Order and Safety (DPOS) dagiti 899 a tarpaulin ken poster dagiti agngayangay iti Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) a saan a naipaskil iti umno a pagipaskilan.

Inwayat ti DPOS daytoy iti 6 a distrito ti Quezon City a kadua dagiti kameng ti Commission on Elections (Comelec) iti siudad.

Segun ken ni (Ret.) Gen. Elmo San Diego a daulo ti DPOS, adda naalada a 253 a tarpaulin ken poster a naipaskil iti di umisu a pagipaskilan iti Distrito 1; 8 iti Distrito 3; 352 iti Distrito 4; 230 iti Distrito 5; ken 36 iti Distrito 6. Nakompiskar pay dagiti tarpaulin ken poster a naglabsing iti naikeddeng a kadakkel dagitoy.

Awan ti nakompiskar ti Comelec iti Distrito 2.

Kinuna ti DPOS nga adda 252 a naituding a pagipaskilan (common poster areas) iti siudad: 50 iti Distrito 1, 53 iti Distrito 2, 47 iti Ditrito 3, 21 iti Distrito 4, 38 iti Distrito 5, ken 43 iti Distrito 6.

Maiwayat ti Oplan Baklas iti entero a pagilian manipud Oktubre 20 agingga 27.

Kinuna ni San Diego a mabalin a madiskualipikar ti asino man a kandidato a matiliwan a naglabsing iti annuroten iti poster ken dagiti maaramat a pagkampania. (Aaron Homer Dioquino/Manila Bulletin//Lito Hilidon/Bannawag)