(Ladawan: pexels.com)

Daniw ni FELICIDAD T. UNITE

Nakaskasdaaw dayta kalanggiking
a mangsangal iti umok ni kinapalangguad–
kinapalangguad a mangimameg
iti maysa a parsua a marigrigat.

Nabileg met dayta rimat
a mangbulsek iti naagum a puso
tapno agaramid iti di maikanatad.

Ngem no maaramat dayta sileng
a pangalaw iti kararua
a dandanin malmes iti rigat,
dinto aglumen wenno agkupas
ti lagip ti impaaymo a kinaimbag.

Naipablaak iti Septiembre 5, 1960 a bilang ti Bannawag.