Pannakaisardeng ti gubat iti Gaza, kiniddaw ti UN General Assembly

Ti United Nations (UN) General Assembly. (Ladawan: Pammadayaw ti AFP.)

Indagadag ti mayoria ti United Nations (UN) General Assembly itay Oktubre 27 a maisardeng koma ti gubat iti Gaza tapno maipaay dagiti kasapulan ti tao kas iti danum, taraon, agas, gasolina ken koriente iti kabiitan a panawen, agraman ti di malapdan nga iseserrek ti UN ken dadduma pay nga ahensia a tumulong kadagiti Palestine.

Immanamong ti 140 a kameng ti UN iti resolusion, idinto a 14 ti simmupiat, ken 45 ti saan a nagbotos.

Sagudayen ti resolusion ti nakaay-ay-ay a kasasaad dagiti tao iti Gaza a bombombaen ti Israel.

Kinondenar pay ti resolusion amin a kita ti kinaranggas maibusor kadagiti Palestine ken Israeli a sibilian, agraman amin a kita ti terorismo ken panangraut.

Ngem binabalaw ti Israel ken ti United States ti awanan-bileg a resolusion gapu ta saan daytoy a dinakamat ti kinadawel ti grupo a Hamas.

Simmupiat ti Israel iti resolusion, ket kinunana nga aramatenda amin a pamay-an iti panangsarangetda iti Hamas. Kinuna ni Embahador ti Israel Gilad Erdan a nakababain ti UN, ket kasla awanen ti pateg daytoy.

Innayon ni Erdan nga ituloyda latta a salakniban ti pagilianda, ti masakbayan, ken ti biagda babaen ti panangungawda iti kinadamsak ti Hamas tapno saanen nga agbalin a pangta iti asino man.

Iti bangirna, inawat ti Hamas ti kiddaw a maisardeng ti gubat, ket kinunada a maipatungpal koma ti resolusion iti kabiitan a panawen tapno makastreken ti gasolina ken tulong para kadagiti sibilian.

Kinuna ti foreign ministry ti Palestinian Authority a nagtengen ti Israel ti “baro a pantok ti kinaranggas,” idinto a nga addan solido a pangngeddeng dagiti kameng ti UN a nangilaksid iti di nasimbeng a kinaulpit ti Israel.

Nakaro ti panangbomba ti Israel iti Gaza sipud idi rimmaut ti Hamas iti beddengda idi Oktubre 7, a nakatayan ti 1,400 a tao, ken pannakakautibo ti 220, segun kadagiti opisial ti Israel.

Segun iti health ministry ti Gaza Strip nga iturturayan ti Hamas, mapan a 7,326 ti tao a natay, kaaduan ti sibilian ken ubbing, gapu iti panangbomba ti Israel.

Panagsisina ti pinatanor ti resolusion kadagiti pagilian iti Laud (West), ta immanamong ti France iti resolusion; di nagbotos ti Germany, Italy, ken Britain; idinto a simmupiat ti Austria ken United States.

Kinuna ni US Ambassador Linda Thomas-Greenfield a nakababain ti resolusion ta saan man laeng a nadakamat ti panangraut dagiti terorista a Hamas idi Oktubre 7. (Agence France-Presse/Manila Bulletin//Lito Hilidon/Bannawag.)