5 a mannurat, napili a Fellow iti Pasnaan 12

Lima a mannurat nga Ilokano ti napili a fellow iti ababa a sarita (flash fiction) ken daniw iti Pasnaan 12, wenno ti maika-12 a bansada ti workshop a para kadagiti mannurat nga Ilokano nga iwaywayat ti GUMIL Filipinas (Gunglo Dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas ken iti Ballasiw-Taaw).

Maangay ti Pasnaan 12, ti umuna ken kakaisuna a Writers Workshop kadagiti Ilokano, nga isaysayangkat ti GUMIL Filipinas, babaen ti pannakitinnulong ti Komisyon sa Wikang Filipino ken ti Bannawag Magazine inton Nobiembre 18-19, 2023 babaen ti panangsangaili ti Apayao State College iti Luna, Apayao.

Dagiti fellow: Raquelito Belmonte Cenal ti Balingit, Pamplona, Cagayan; Pauline Andrea Piamonte ti Barangobong, Santa Lucia, Ilocos Sur; Hazel Habon Sidayen ti Tampugo, Sta. Cruz, Ilocos Sur; Bleszie de la Rosa Aguinaldo ti Darapidap, Candon City, Ilocos Sur; ken, Benj Gabun Sumabat ti Quezon City.

Agpaay met a panelist da Cles B. Rambaud, Juan Al. Asuncion, Joel B. Manuel, Aileen R. Rambaud, Estela Bisquera-Guerrero, Daniel L. Nesperos, Neyo E. Valdez ken Freddie P. Masuli.

Awatento met ni Jorge Richard P. Guerrero ti Laoag City ti Pammadayaw nga Outstanding Fellow ti Pasnaan 11 gapu iti panangabakna kadagiti pasalip iti panagsurat iti sarita ken pannakaipablaak dagiti gapuananna kalpasan ti panagbalinna a fellow idi napan a tawen. (nmevaldez)