ITI SANTA TERESITA, CAGAYAN: Artipisial nga inseminasion kadagiti nuang ken baka, naisayangkat

Insayangkat itay nabiit ti Philippine Carabao Center (PCC) ti Artificial Insemination and Pregnancy Diagnosis (AIPD) kadagiti taraken a native a nuang ken baka iti dua a barangay ti Santa Teresita, Cagayan.

Naaramid ti AIPD iti Brgy. Alucao ken Brgy. Aridowen babaen ti panangidaulo ni PCC Farm Superintendent Al Bernardino, a kaduana dagiti teknisian ti artipisial nga inseminasion a da Lino Morales, Benedicto Yangat, ken Lolito Ballesteros, ken babaen ti superbision ni Municipal Agriculturist Edwin P. Madrid.

Segun ken ni Bernardino, maaramid ti artipisial nga inseminasion babaen ti panangipasumpit wenno pannakaipan babaen ti maysa nga instrumento iti semilia (kissit) ti lalaki a nuang wenno baka iti puerta ti babai a nuang wenno baka. Innayonna a daytoy a wagas ti kasayaatan ken kadarasan tapno mai-cross breed wenno ‘mayasawa’ ti puli ti hybrid nga ayup iti native nga ayup.

Kinuna pay ni Bernardino a sakbay a maipakat ti artipisial nga inseminasion iti taraken nga ayup, maamiris ti nasao nga ayup babaen ti pregnancy diagnosis tapno masigurado a saan pay a masikog daytoy. No masikog ti ayup, saanen a mapakatan iti artipisial nga inseminasion.

“Us-usaren ti PCC ti Buffalo a nuang ken Brahman a baka a para cross breeding kadagiti native a nuang ken baka tapno dumakkel ken pumigsa ti pulida,” kinuna ni Bernardino.

Segun pay ken ni Bernardino, panggepda nga ipaayan iti AIPD ti amin a barangay ti ili nga addaan kadagiti taraken a native a nuang ken baka.

Maisaysayangkat ti AIPD babaen ti panangilunglungalong ti gobierno munisipal nga idauluan ni Mayor Rodrigo De Gracia. (Edison B. Tobias)