TAO, LUGAR, PASAMAK: Sadiay Aklan

NAPADAYAWAN TI “ONE ILOCOS SUR TOURISM CELEBRATION.” Napadayawan a kas Best in Tourism Week/Month Celebration ti “One Ilocos Sur Tourism Celebration” nga insayangkat ti probinsia ti Ilocos Sur iti kalkalpas nga ATOP-DOT Pearl Awards 2023. Nainayon pay nga inawat ti probinsia ti 2nd Runner-Up, Best in Tourism Gifts/Souvenir para iti ipabpabalonda/ipaspasaraboda a bag a naglaon iti nadumaduma a produkto
manipud Ilocos Sur para kadagiti sangaili a bumisita iti PG-Ilocos Sur. Inawat da Provincial Tourism Officer John Noel Andaya (maikadua iti kanawan) ken dagiti kakaduana iti Provincial Tourism Development and Promotion Office a da Laiza Mae Fernando ken Tim Peruna (maikadua ken maikatlo manipud kanigid) dagiti pammadayaw bayat ti 24th National Convention ti Association of Tourism Officers of the Philippines-Department of Tourism iti The Tent Boracay Newcoast, Malay, Aklan idi Oktubre 5, 2023. (Teksto: Mancielito S. Tacadena/Ladawan: Pammadayaw ti Opisina ti Gobernador)

Naipablaak iti Nobiembre 16-31, 2023 a bilang ti Bannawag.