TAO, LUGAR, PASAMAK: Sadiay Bangui

NARAGSAK A PANAGKASANGAYMO! Rinambakan ni Mrs. Amelia Aguino Ubasa ti maikapitopulo ket lima a tawen ti panagkasangayna idi Oktubre 7 iti Florencio’s Place iti Bangui, Ilocos Norte. Nairuknoy ti misa a kas pagyaman iti Namarsua a sinaruno ti ragragsak a dinar-ayan dagiti nasinged a kakabagian ken gagayyemna a pakairamanan da Mayor Esterlina Ancheta Aguinaldo ti Santa Praxedes, Cagayan, ken Laoag Airport Manager Ronald Estabillo. Makita a balbalangatan ti mangdungdungngo kenkuana nga asawana a ni Amador Ubasa, Sr. (Abraham C. Aguino Jr.)

Naipablaak iti Nobiembre 16-31, 2023 a bilang ti Bannawag.