Maika-8 a Salip iti Sarita ti Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards

Naluktanen ti Maika-8 a Salip iti Sarita ti Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards. Nabangon ti M.A. Albalos Foundation Literary Awards (Albalos Awards) a kas pangtaginayon iti lagip daydi Dios-ti-aluadna a mannurat ti Bannawag Mario A. Albalos, tubo ti Cabaroan Daya, Siudad ti Vigan (naipasngay idi Oktubre 30, 1950), napadayawan a Pedro Bucaneg awardee (1991, posthumous) ken umuna a Thomas Jefferson Awardee ti Estado ti Hawaii a nagnanaedanna agingga iti ipupusayna idi Marso 3, 1991 iti edadna a 40.

Isponsoran ni Jenny R. Alcausin (agnanaed iti California) ti pasalip ti foundation ken agpaay met a mangimaton iti nasao a pasalip da Jun Abinsay ken Priscilla Dela Cruz (agnanaed iti Hawaii) iti pannakitinnulong dagiti kameng ti Bannawag.

Ti kompleto a pagannurotan:

1. Marugian ti salip iti Oktubre 15, 2023 ken agpatingga iti Marso 15, 2024

2. Silulukat ti salip kadagiti amin a mannurat iti Ilokano malaksid kadagiti mangimaton ken asideg a kakabagianda, ken kadagiti kameng ti Bannawag.

3. Maysa laeng a sarita ti mabalin nga isalip ti tunggal mannurat a makisalip.

4. Nasken nga orihinal, di pay naipablaak wenno naadaw iti ania man a sinurat ti isalip. Nasken met a saan a naipatarus ti pakisalip manipud iti sabali a lengguahe ken nasken a bukod a putar ti autor ti pakisalipna. Saan met a maawat ti sarita a naisalip idin iti Albalos Awards wenno iti sabsabali pay a salip iti panagsurat iti sarita.

5. Agatiddog ti isalip a sarita iti 12-20 a panid iti letter size (8.5” x 11”), Arial, font size 12, medium, iti doble espasio (2.0), addaan iti normal a margin, ken iti MS Word format.

6. Paulo ti sarita laeng ti ilanad; saan nga agusar iti pudno wenno parbo a nagan a pakaam-ammuan a kas autor. Ipatulod ti pakisalip babaen ti email. Mangipatulod met iti pakasaritaan ti autor iti sabali a file. Ilanad iti nasao a file dagitoy: paulo ti pakisalip, nagan, kaudian a ladawan, ababa a pakasaritaan ti biag, adres ti agdama a pagnaedan, ken numero ti selpon.

7. Ipatulod ti pakisalip (umuna a file) agraman ti pakasaritaan ti autor (maikadua a file) iti daytoy nga email address: [email protected] iti di naladladaw ngem iti Marso 15, 2024. Saan a mairaman iti salip ti entry a maawat kalpasan dayta a petsa.

8. Dagiti gunggona: Umuna a Gunggona, P15,000.00; Maikadua, P12,000.00; ken Maikatlo, P10,000.00. Maipaayan pay dagiti mangabak iti sertipiko ti pammadayaw malaksid iti medalion a maited iti mangyalat iti Umuna a Gunggona. Adda met karbengan dagiti hurado a mangkissay iti bilang dagiti mangabak no awan ti makapatar iti bukodda a pagbatayan dagiti mangabak. Mabalinda met ti mangparnuay iti nayon wenno sabali a gunggona, no kasapulan.

9. Saan a mabalusingsing ti pangngeddeng dagiti hurado malaksid no maduktalan a nasalungasing ti Pagannurotan Bilang 4. No kasta, mapukawto metten ti karbengan ti autor a makisalip pay kadagiti sumarsaruno a pasalip ti Albalos Awards.

10. Makipagtagikua ti Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards kadagiti mangabak a sarita nupay adda latta karbengan dagiti autor iti copyright dagitoy. Maaddaan pay ti agpasalip iti karbengan a mangipablaak kadagiti mangabak a sarita iti ania man a wagas a kayatna nga aramaten.

11. Mapakaammuanto dagiti mangabak no kaano ken no sadino a maangay ti seremonia ti pammadayaw.