Galiera Queen

Nobela ni DIONISIO S. BULONG

Umuna a Paset

SINABAT ti anabaab ti nagubba iti dalusapi idi makauli daytoy iti gradas. Iti ringside, nakataltalna a nakadalikepkep ni Ella, kakaisuna a babai a nailaok kadagiti bigtime a mammallot, a mangisursurot iti panagkitana iti handler a nagpuesto iti batog ti karatula ti “meron” wenno liamado.

Kinalbit ni Ella ni Jong, ti kristona. “Kaninong manok?” Insungona ti manok iti ring.

“Kay Gino!” insungbat ni Jong.

“Ang sinasabing hari ng mga sabungero dito sa Santa Ines Cockpit Arena?”

“Oo! Huwag na huwag kalalabanin ang taong ‘yan. Sabi nga, ang babangga, giba!”

Naglibbi ni Ella. “Alaws ‘yan. Di pay nakasarak iti katukadna,” kinunana.

Agsao pay koma ti kristo, ngem isu met nga aganabaab manen dagiti mammallot. Umul-uli gayamen iti agdan ti rueda ti kalaban ti immuna nga immuli. Dalusapi met laeng daytoy ngem nataytayengteng ti dutdotna.  Umamarilio ti dutdot ti immuna, ‘tay kuna dagiti mammallot a ponkan.

Saanen nga inuray ni Jong nga agsaludsod ni Ella. “Kay Allan pala ang kalaban. Siguradong malalim na naman ang tawagan. Dehado si Allan!”

“Mano ti pusta?” sinaludsod ni Ella.

“Hintay tayo!”

Inasitgan ti kasador ken ti para lista iti pusta ti nagubba iti manok ni Gino. “Magkaano?”

Fifty five, boss!” insungbat ti handler.

Fifty five thousand!” intung-ed  kasador.

Insurat met ti para lista ti pusta ti ponkan.

Insublat ti kasador ti nagubba iti maikadua a manok. Tinung-edanna daytoy.

Sixteen five,” kinuna ti nagubba.

Intudo ti kasador ti puesto ti Wala wenno dehado.

“Dumating na si Gino!” Intudo ni  Jong ti lalaki a waywayaanda ti pagtugawanna iti kanawan a sikigan ti ring. Ub-ubing ti langana ngem iti 28 a tawenna. Kayumanggi, pangalbuen a kas ken ni Derek Ramsey, nalinis ti rupana ken naisem. Adda iggemna a ngumisit a clutch bag. Nagbaetan ti dua a kristona iti panagtugawna.

Immasideg ti kasador iti barandilias ket tinan-awanna dagiti nakatugaw iti ringside.

“Mister Amban, sampu ka!” intudo ti kasador ti butiog iti batogna.  “Angelo,  ten ka rin. Boss Caloy, beinte.” Immakar ti kasador iti kanigid a sikigan ti ring, iti batog  ni Ella. “Sumibat ka na naman, ano?” inkatawana ken ni Ella. “Magkano ka?”

Minulagatan ni Ella ti medio adda edadnan a kasador.

“Trabisya na lang kami, Mang Dodong!” insungbat ni Jong.

Pudno ti kinuna ni Jong, liamado ti manok ni Gino.

“Pu-siyam! Pu-siyam!”

Kayatna a sawen, mangabak iti sangaribu ti siam a gasut a pusta iti dehado.

“Ano?” kinuna ni Ella ken ni Jong.

“Hintay pa tayo. Bareng pumintas pay ti pinnusta,” kinuna met ni Jong.

Pudno, manmano ti kumagat a pumusta  iti manok ni Allan. Ket immuneg pay ti pinnustaan. Walo-anim, adda nangisenias. Adda met nangipukkaw iti onse.

“Ania ti makunam?” sinaludsod ni Ella ken ni Jong idinto ta ginuyodna ti gayadan ti shorts-na  a maong ta nasiputanna ti panangpalpaludip ti lalaki iti kanigidna iti pamudawen a  luppona idinto ta isensenias ken ipukpukkaw daytoy ti onse.

“’Maya na,” insungbat ni Jong. “Aguraytayo ‘ti napimpintas!”

Ket pudno. Madamdama pay, addan agipukkaw iti sampu-anim wenno innem a gasut mangabak iti sangaribu.

“Magkaano ang pera natin?” sinaludsod a dagus ni Jong.

“Adda six thousand-ko!”

“Amin?”

Nagtung-ed ni Ella. “Total, inabakta daytoy,” kinunana.

Tallo laeng a liamadista ti inawat ni Jong ti karitda.

Inipig met ti kasador ti para lista. “Magkaano pa?” sinaludsodna.

Five-five pa.”

“Okey na ‘yan. Ang liit na pala. Larga!”

Ket kunam la no bumtak ti galiera iti innawag dagiti agawag iti pusta. Kas gagangay, kaariwawaan dagiti adda iti ngato a pakaibilangan dagiti kristo dagiti agpago a masadut nga agawag, ken dagiti agyawag iti personal a pustada a kasla makiar-arnis babaen dagiti ramayda gapu iti pannakisinneniasda. Kaaduanna ti naka-short pants. Adda pay nakakamiseta laeng, ngem nalukot ti gayadanna agingga iti rusok.

Iti aglikmut iti ring ti puesto dagiti bigtime wenno napigsa nga agpusta. Kaaduanna ti adda farm-na kadagitoy. Adda naganda iti igid ti ring a batogda. Katugaw dagitoy dagiti bukodda a kristo wenno para awag iti pustada.

“Itodo na ang panalo natin. Manalo’t matalo, uwi na tayo,” kinuna ni Ella sa kinitana ti relona. Maikapaten iti malem.

“Anim! Anim! A—”

“Hoy!”

“Hoy!”

“Hoy!”

Kinita ni Jong ti senias dagiti tallo. Ti dua ribu ti pinilina. Kinitana ti sabali pay nga a mangisensenias iti dua a ramayna a pababa. Sineniasanna daytoy sa kinitana ni Ella.

“Magkano na?” sinaludsod ni Ella.

“Dos kuwatro na ang pusta natin!”

“Sige pa. Kumuha ka pa!”

Nakaalan ni Jong iti uppat. Seniasanna koma pay ti maikalima ngem  naiseniasen ti sentensiador ti larga. Nagsimpa iti abay ni Ella.

Nagpinnaayat dagiti agibbet sa nagsanudda. Ti dakesna, nagsanud la bassit ti handler ni Gino ket indissonan ti manokna. Nupay kasta, nasimbeng ti rikna ti handler ni Allan. Arintarayen a nagsanud sa nakatantanang a nangidisso iti manokna iti asideg ti fiberglass a diding ti rueda.

Pimmudno ti pattapatta ti handler ni Allan. Rusher ti manok ni Gino ket kasta unay ti peggesna a nangdarup iti kalabanna ket uray la intakder ni Gino ti nagpalakpak.

Kunam la no naigayang ti ponkan a kasla agpedpedal a manglabas koma iti bukot ti kalabanna. Ti ganasna, rimmasuk ti manok ni Allan ket binitbitna iti ngato ti ponkan. Naikayab dagiti nasigpat a dutdot ti payak.

Bimtak ti riaw ken palagapag dagiti mammallot.

“Buhay ka pa?”

“Patay na ‘yan! Patay na!”

“Huli! Huli!” adda met nangiriaw.

Ngem alisto a nakabuelta ti ponkan nupay ul-ulodennan ti kanawan a sakana ken likba ti kanawan a payakna. Inistretna iti apagdisso a kalabanna ket uray la naibagkat ni Ella ti patongna  idinto ta kasla nasigkat ti ngiwat ni Jong idi naipalok ti tadi ti manok ni Gino iti bukot ti manok ni Allan iti asideg ti kimmolna.

Nagriaw met dagiti liamadista idinto ta nagsala ni Gino.

Ikarkarigatan ti manok ni Allan a bueltaen ti kalabanna ket guyguyoden met ti manok ni Gino ti kanigidna tapno mauksot ti tadina. Ngem gapu ta di mauksot ti tadi ken gapu iti ariangga dagiti tao, nagparintumeng ti sentensiador ket tinukmaanna ti bukot dagiti manok. Immasideg met ti kaduana ket inuksotna ti tadi ti ponkan iti bukot ti kalabanna. Pinagkariona dagiti manok. Agresiboda latta a nagsinnippit. Ket inibbatan ti sentensiador dagiti manok.

Nagkul-ob ti ponkan idi makaaddang iti tallo. Dimmarup met ti kalabanna ket pinarakapakna ti ponkan. Bagi met dagiti dehadista ti nagriaw ken nagpalagapag, amang a napigpigsa ngem iti riaw dagiti liamadista no mangat-atiw ti dehado. Naipalok ti tadi ti dehado iti teltel ti liamado. Ket apaman a nauksot ti tadi, nagaruyoten ti dara iti ngiwat ti ponkan ket nagkuripaspas a dagus idi idisso ti sentensiador idinto ta inyawatna ti manok ni Allan iti handler daytoy.

”Yes! Yes!” Dinanog ni Jong ti angin sa linipakna ti dakulap ni Ella nga aglaglagto met iti ragsakna.

Nagsasallupang dagiti naibato a nalukot a kuarta dagiti agaaddayo a nagpipinnusta.

“Ano, sige pa?” sinaludsod ni Jong idi mayawatna ti inabakda ken ni Ella.

Kinita ni Ella ti relona. Dandanin alas singko.

“Adu pay ti nakapila a manok. Baka abot pa ang laban hanggang eight.

Ngem nagkatawa ni Ella. “Di natin kaya iuwi lahat ang pera sa sabungan, tso. Uwi na at baka mabawian pa tayo.  Pera na ito, eh!” Timmakder ket tinurongnan ti ridaw ti gradas.

Kas iti dati, sinurot dagiti sultip ken nagartem a paludip ni Ella iti iruruarna iti ridaw. Naisardeng met dagiti agtutungtong iti ‘yan ti pagtiketan ti panagsasaritada idi rummuar ti balasang idinto ta sipapannakkel met ni Jong a mangsarsaruno iti balasang.

“Sayang ang batang ‘yan. Nasa sabungan sa halip na nasa paaralan,” adda nagkuna.

“Balasang ni Mang Bianong dayta. Isu ngarud nga agsensennaay ni Mang Bianong ta aggraduar kan’ koman iti kolehio dayta nga ubing. Nakalagip, nagsardeng kano manen,” kinuna met ti sabali.

“Dayta ngarud ket. Isu pay a babai, ken buridek pay, a— ti nagessem iti pallot. Ti manongna a kakaisuna kano a kabsatna, kasursuronna kano dagiti baud ni Mang Bianong  gapu iti panagtataraokda. Ala, ket saan pay nga iti inaladanda a mismo ti ‘yan dagiti manok ti amada.”

“Nasaan?”

“Sa nabili niyang lote na katabi ng subdivision nila.”

Mangmangngeg ni Ella dagiti sultip, ken masipsiputanna dagiti nagartem nga ikikita kadagiti nalinis ken kasla tinubtubay a luppo ken gurongna, ngem pamrayanna laeng ti umisem no kua. Mangisay kayo sa “el” ninyo, ikatawana laeng  ket degdeganna la ket ngarud ti panagkinnina. Sananto pislen ti rusokna iti panagellekna no makadanonda iti pagparkingan.

“Ako na ang magmaneho,” kinuna ni Jong idi makadanonda iti panangiparadaanda iti motorsiko ni Ella.

“Mabuti naman at naisipan mo,” inyellek met ni Ella. “Limmallalakianka a makisaksakay iti babai!” Inyawatna ti tulbek ken ni Jong.

Nagpiapi ni Ella iti likud idi mapagandar ni Jong ti motor. Madamdama pay, sumsumiagdan iti Tandang Sora Avenue.

“Dumagasta iti litsonan ken liempo dita Mang Nargo,” kinuna ni Ella idi unorendan ti Quirino Highway. “Mangalata met iti empelite dita Alvar Supermarket ta adda pagiinnistoriaanyo kada Elmer ken Dex. Nalipatanta ida a nagunian itay mapanta.”

Kaarrubada a trainer ken para pakanda kadagiti baudda ni Dex. Ni Elmer met ti para ibbet iti manok da Ella ken Mang Bianong no lumabanda.

“Ay, asenso na ang dalawang iyon!” nagkatawa ni Jong.

“Talaga?  Anong iniinom ngayon?”

“Mompo!”

“Mompo? Nasam-it kano daydiay, a! In-inumen kano ni Apo Padi no mangmisa!”

“Yon na nga… para tumaas naman daw ang status nila!”

Imlek ni Ella. “Puro ka kalokohan!”

Simmalpa ni Jong iti pagparkingan. Dimsaagda ken Ella iti motor.

Nangdutdot ni Ella iti kuarta iti wallet-na sa inyawatna ken ni Jong. “Inka gumatang iti lechon manok ken liempo. Dumagaska met iti puesto ti agtuntuno dita abay ti palengke ta gumatangka iti tallo a tinuno a salmon para kada dad ken mommy,” kinunana a bulonna a simrek iti supermarket.

Dua a botelia nga Alfonso ti ginatang ni Ella para kadagiti barkada. Kalpasanna, naggatang iti groseria nga ipasarabona iti inana. Agur-urayen ni Jong iti pagparkingan idi rummuar iti supermarket.

Text na ako kay Dex.  Nakapakain na daw. Sabagay, lima lang naman ang sarili mong manok, di ba? Saka tatlo sa erpatmo. Ilan na ‘yon? Walo lang. Agawiden itay makontakko.”

“Ni Elmer?”

“Napanna kano kinita dagiti ilaklakoda dita Project 8 a naggapu idiay Tuguegarao. Am-ammo kan’ ni Elmer ti agibibiahe.”

“Anong breed?

“Mil Simms kano nga adda darana a 25 percent Hatch. Darisayenda a green leg at matang dalag. Kinontakko metten. Umay kanon.”

Pinagandar ni Jong ti motor. Simmalpa ni Ella iti likud, kimmita ni Jong iti kanigid ken kanawan. Idi makalabas ti kaasitgan a lugan, pinasiweten ni Jong ti luganda.

Inunorda ti Cancer Street, ti kangrunaan a kalsada ti Villasol Subdivision nga agpadaya nga agtunged iti bassit a rangtay a tumpuak iti Mendoza Subdivision.  Nagpakanigidda iti Bangus Street sa kinamangda ti Raymundo a sumalpot iti Karpa Street. Nagsardeng sa nagrebolusion ni Jong idi mabatoganda ti driveway ti dua kadsaaran a balay a napinturaan iti natayengteng nga amarilio.

Nagbosina ni Jong. Madamdama pay bassit, nagkaradakad ti agkupin a landok a rikep ti garahe nga idurduron ti bumaket a katulonganda. Kalpasanna, simrek met laeng ti katulongan iti balay ket linuktanna ti ridaw iti sango ti kangrunaan a gate. Inawatna ti bitbit ni Ella a supot a naglaon iti groseri.

Hi, mommy!” inkablaaw ni Ella iti inana nga agganggansilio iti salas.

Indisso ni Manang Mameng ti ganggansiluenna iti saklotna. Nagkiremkirem sa pinababa-pinangatona ti balasangna. Iti tawenna a limapulo, saanna pay a kasapulan ti degrado nga anteohosna. Ti panaggansilio ti maikadua a paglinglingayanna, umuna ti panagtaraken iti orkidia. Malaksid kadagiti pungdol ti kakawati a nasemento ti puonna a namulaan iti orkidia a naipaunor iti sikigan ti balayda a dumna iti kalsada, adda pay nadumaduma a klase ti orkidia iti innem a metro kuadrado iti likud ti balayda.

“Galiera manen! Atiwmo payen ti daddy-m,” kinuna ni Manang Mameng

Boring sa bahay.  Kaya naglibang muna, mom!” inkatawa ni Ella. Nagrukob ket binisongna ti pingping ti inana. “Ang bango talaga ng mommy ko!”

“Iha, hindi libangan ‘yan. Sugal ang pagsasabong. Sa susunod na semester mag-enrol ka muli. No saan, inka laengen agtrabaho idiay ‘yan da Junior.”  

Ti inauna nga anakda ken kakaisuna a kabsat ni Ella ti kayat a sawen ni Manang Mameng. Agnaedda nga agassawa  idiay Las Vegas.

Cool ka lang, mom! Sinong kasama ninyo dito sa bahay kung aalis ako? At di ka ba naaawa sa bunso mo? Papanawem pay!” Nagkatawa latta ni Ella. Arintarayen a nagturong iti agdan sa simrek iti siledna. Idi umulog, addan ukkorna a tualia ken iggemna a pamlesanna. Nagtarus iti banio.

“Nangabak gayam iti dakkel ‘ta anakmo!” kasta unay ti rungiit ni Bianong a simrek. Naggapu daytoy iti nasurok a sangaribu a metro kuadrado a lote a nagatangna iti ampir ti Mendoza Subdivision. Pader laeng ti nagbaetan ti balayda iti nasao a lote. Adda kalapaw ni Dex dita a paginanaanna no malpas nga ag-training ken agpakan kadagiti manok ni Mang Bianong, ken paginumanda metten ken Elmer no makalagipda. Sa la makiinninum ni Jong kadakuada no mangabakda nga agtrebisia ken Ella.

Immanges iti dakkel ni Manang Mameng a bulonna a timmakder. “Ayna, Bianong, dikanto met ngamin ungtan ‘ta anakmo. Babai a kutokuto ti galiera. Lallaki ti kalanglangenna!” kinunana sa nagpakosina.

“Mapanunotnanto dayta. Kasano nga agungetak no diak met makaunget?” kinuna met ni Mang Bianong a nangsurot iti asawana.

“No konkonsitirem met!”

“Ammok, aya, nga ipasnekna ti makigaliera ket babai met!  Saan met a tomboy.”  Kinita ni Mang Bianong dagiti groseri nga ipupuesto ni Sary, ti katulonganda, iti desarming a cabinet. “’Naggatang?”

“’Ta anakmo, a. Pangay-ayona. Dayta pay, ne!” Intudo ni Manang Mameng dagiti naipinggan a tinuno a salmon iti lamisaan. “Ayna, daddy, nagpintas a balasang ‘ta anakmo. Matayak la ketdi no… Yad-adayom, apo!”

Immisem ni Mang Bianong. “Ammom, mama, dayta ti pagbilibak ‘ta anakmo. Ammona a pilien ti barkadana.”
Nangala iti dua a baso ni Manang Mameng sa linuktanna ti ref. Inruarna ti pitser a naglaon iti orange juice ket kinargaanna dagiti baso. Intedna ti maysa ken ni Mang Bianong ket intugotna ti inumenna iti salas. Imminum iti juice sa intuloyna ti naisardengna nga aramidna. Isu met nga umulog manen ni Ella a nakatapungor iti derosas a tualia.

“Nagdigoska manen a dagus!” indillaw ni Manang Mameng idinto ta insurotna ti panagkitana iti balasangna a nagtarus iti komedor .

“Ang init, eh!” insungbat ni Ella a bulonna a nanglukat iti ref. Inruarna ti pitser a naglaon iti natempla nga orange juice sa nangala iti basona. Nakisango kadagiti dadakkelna idi makargaanna iti juice ti basona.

“Naku, Ella, beinte kuatromon. Propesionalka koman no dika sardeng a sardeng. Ania ti maal-alam iti pannakigalieram? Para lallaki dayta. Sports, kunada ket agdadata met a sugal,” kinuna ni Manang  Mameng. Sa immalsem ti rupana idi makitana ti sikkawil ti balasangna. “Ken kitaem met, a, ti panagkawkawesmo, balasangko. Saanen a shorts ‘ta suotmo. Kasla pantin!”

Nagkatawa ni Ella. Inukasna ti nangato a sikkawilna sa ginuyodna ti gayadan ti lumabaga a nakakitkiting a shorts-na nga inasmanganna ti nakiting met la a blusa ket sumirsirip ti kasla tulnek a pusegna. “Si mommy talaga! Ania ti kayatmo, agpandilingak? Wow, grabe! Dakayo ti nangirugrugi, eh!”

“Nangirugrugi?”

“Oo, di  ngamin tiempoyo idi mayuso ti mini? Sus, kasta unay ti panangidispleyyo ti tumeng ken luppoyo kadagiti pictures-yo kada daddy idiay photo album-yo!”

Pimgaak ni Mang Bianong. “Totoo, panahon namin nang mauso ang mini skirt!” kinunana. “Pero in fairness, maganda ang mga legs ni mommy mo!” kinunana. “Saan a kas kadagidi dadduma a kasla aggurgurong a dua a tawennan a 45 days chicken!

“Maysaka met!” Linayatan kampay idi ni Manang Mameng ni Mang Bianong.

“Malagipko, akinmanok kadagiti pinustaam? Apay a kuna ni Jong a sangapetpet ti inabakmo?” sinaludsod ni Mang Bianong  idi agangay.

“Manok daw ni Gino ang huli, dad. Tinawagan ba naman ng sampu-anim ang manok daw ni Allan.  Sumahod si Jong ng five thousand. Ayos!” Naggarakgak ni Ella.

Adda nagkatok. Inunaan ni Ella ni Mang Bianong a napan iti ridaw. Ni Dex gayam.

“Bakit, Dex?” sinaludsod ni Mang Bianong.

“Pahingi po ng kalamansi at soy, sir!” insungbat ni Dex ket kasla ad-adda a limmanay dagiti nalanayen a matana. Sumagpaten nga uppat a pulona, pamandeken a nabaneg ken kepkep ti buokna. “At pahiram na rin ng pinggan, platito at kubiertos, sir!”

“Sige, sumrekkan ta dawatem ken ni Sary dagiti kasapulam.”  Pinayapayan ni Mang Bianong ni Dex.

“Addan ni Elmer?” sinaludsod met ni Ella idi lumaemdan ken Dex.

“Nasa Silvina na raw,” insungbat ni Dex.

“Sumigla na ba ang talusapi?”

“Di pa, ma’am.  Di pa makatayo.”

“Akala ko tinurukan ni Johnny ng antibiotic. Baka tubig kaya nilibre!”

Imlek ni Mang Bianong. “Ikaw talaga, bata ka! Libre, kasi nanliligaw sa iyo!”

Nakipagkatawa la ket ngarud da Dex ken Manang Mameng.

Maysa a beterinario ni Johnny. Tallopulona. Sarado a  lima kadapan ti tayagna, nabaneg, kayumanggi, panguloten ken managisem. Naam-ammo ni Ella babaen ti anunsio iti pagiwarnak. Nagsakit ngamin idi ti umuna a baudna  ket di agtalek kadagiti agas nga imbagbaga da Elmer ken Dex, makatawenen ti napalabas. Nataytayag ni Ella ngem ni Johnny iti aguppat a pulgada. Pagpiaanna, agdua pulgada ti takong ti sapatosna a lalat no adda pasken a pakaawisanda ken Ella.

Saan a nagbayag kalpasan a dimmawat iti kalamansi ken soy ni Dex, ni met Elmer immawag iti puerta mayor. “Ready na, Ella!”  impakaammo ni Elmer. Uppat a pulonan, maibagay ti banegna iti lima kadapan ken lima pulgada a tayagna, bigotilio ken panguloten ti ababa a buokna. Kasla kankanayon nga agsipsiput dagiti naalikuteg a matana.

Arintarayen ni Ella a napan iti ridaw. Ginuyodna ti rikep.

“Ano, maganda ba ang mga ipinakita sa iyo?” sinaludsod ni Ella.

“Super met ti taktakderda. Ken Mil Simms ti langada. Darisayenda,” impadamag ni Elmer.

“Hoy, bata ka! Huwag ka nang  makipagkuwentuhan sa farm. May lakad  kayo ni Johnny, di ba?” kinuna ni Manang Mameng manipud iti kosina.

“Bay-amon ta siakon ti mangdanggay kadakuada,” kinuna met ni Mang Bianong a bulonna a nagparidaw. “Ano bang pulutan, ha, Elmer?”

“Lechon manok at liempo, boss,” insungbat ni Elmer.

Ngem simmurot latta ni Ella. Naraniagen ti aglawlaw iti lawag dagiti bombilia kadagiti poste ti koriente a naipaunor iti Karpa Street.

Tinalmegan ni Elmer ti timre iti lima a metro a rikep a landok. Saan met a nabayag sa nangngegda ti umas-asideg a kasla mapagpaguyod a sinelas. Ammoda lattan a ni Dex ti umas-asideg.

Sinabat ida ti makapadungsa a lawag dagiti bombilia a naibartay iti bassit a farm ni Mang Bianong idi maiwangwang ni Dex ti rikep. Nagpayakpak sa nagtaraok dagiti manok kadagiti teepee a kasla ketdin maayatan met dagitoy iti idadateng dagiti amoda.

Tinakderan ni Jong ti lamisaan idi makaasideg da Ella iti kubo ket sinimpana ti atiddog a bangko a pagtugawan dagiti sangsangpet. Iti lamisaan, naidasaren ti litson a manok ken liempo. Malaksid iti tengngedan nga Alfonso, adda pay family size a Coke a para ken ni Mang Bianong ken dua a botelia a San Mig Lite a para ken ni Ella.

Binukbokan ni Jong ti maysa a baso iti Coke sa imbatogna ken ni Mang Bianong. Inyawatna ti maysa a botelia ti beer ken ni Ella. Inlagid met ni Ella ti ngiwat ti botelia iti kanigid a dakulapna. Intangadna, timmilmon iti namindua sa agsansanapsap a nangidisso iti botelia. Nangtudok iti sangaiwa a liempo.

“Di ako magtatagal. May lakad kami ni BBJ,” kinuna ni Ella idi mapabulonanna iti beer ti sangkaiwa a karne.

“Bilib talaga ako sa fighting spirit ni Big Boy Johnny!” Imlek ni Jong.

“Ammom metten, awan ti saan iti reynatayo no kabaelanna,” kinuna met ni Dex. Nangtudok iti liempo sa pinarisanna iti sangaiwa a manok, insawsawna iti nasilian a soy sa nagpugpug-aw idi pagtulidenna iti ngiwatna.

“May nakakondisyon ba para sa Sunday?” sinaludsod ni Ella.

“Meron,” insungbat ni Dex idinto ta kinitana ti dakkel a kalendario iti diding ti kalapawna nga agkukuros ti ugedna. “Tamang-tama  ang pulang linaw natin. Full moon sa Sunday!” inkatekna.

“Daydiay nalabaga a puraw ti sakana? Dalusapi, kunada pay idiay probinsia!” kinuna met ni Mang Bianong. Minuregreganna ti kalendario ni Dex. Nagtungtung-ed.

“Wen, aldawna ti kabus!”

“Ginamot mo na?” sinaludsod ni Ella.

“Opkors, boss. Two times last week,” insungbat ni Dex.

“Inton Wednesday, ikkatemon iti flying pen,” impalagip met ni Elmer. “Domingo ita, agasam manen no Mierkoles ken Biernes.” Pinaatiananna ti basona.

Ginaw-at ni Ella ti beer a para kenkuana. Ngem sakbay a maitangadna, nabanugbog ti rikep ti farm.

“Ella, telepono!”  Ni Sary.

Nagrupanget ni  Ella  “Sino?”

“Johnny daw!”

“Wen gayam. Punta pala kami sa birthday ng friend ni BBJ.” Intangad ni Ella ti botelia sa timmilmon iti namitlo sa nagpakada.

Arintarayen ni Ella a limmaem iti balayda. “Sorry kung pinaghintay kita nang matagal. Nasa farm ako, eh! Bakit? Nanalo tayo, tso! Oo, siyempre, bumili ng inumin nina Dex. Oo, dagasennak kalpasan ti maysa nga oras. Of course naman, magpapa-beauty din.

Bye!

“Papananyo, aya? Imbagana met ngamin idin dika pay la nagsukat itay,” kinuna ni Manang Mameng a tumultulong ken ni Sary a mangisagana iti pangrabiida.

Ngem saanen a simmungbat ni Ella. Arintarayen nga immuli tapno mamles.

Tallopulo laeng a minuto ti napalabas, iparparadan ni Johnny ti umasul a box type Lancer a kotsena iti sango ti gate da Ella. Isu met a rummuar ni Mang Bianong iti gate ti farm.

“O, Johnny, dumanonka, barok!” kinuna ni Mang Bianong. “Itay pay nga agsuksukat ni Ella.

“Wen, ama!” insungbat ni Johnny idinto ta sinarunona ti lakay iti ridaw.

Taga-Ilocos Norte dagiti dadakkel ni Johnny. Nagawiden dagitoy idiay ilida kalpasan a nagretiro ti tatang ni Johnny kas foreman ti maysa a pabrika iti Novaliches. Adda ti animal clinic ni Johnny iti kanto ti Quirino Highway ken Tandang Sora Avenue.

“Wow, ang pogi mo, barok!” kinuna ni Manang Mameng idi idissona ti pagpalamiis ni Johnny iti mesita. “Parang kapatid mo si Jericho Rosales!”

Nagkatawa ni Johnny. “Apo, nagsayaat koman, ina!” insungbatna.

Maibagay unay ngamin ken ni Johnny ti polona a granate a checkered a  nangkepkep iti nabaneg a pammagina. Sumilsileng ti panguloten a buokna iti Vaseline. Ngem makabang-ar ketdi ti pay-odna iti no ania a pinagbangbanglona.

Nasinga ti panagpapatangda idi adda agdanapeg iti agdan. Idi tumangadda, naipasabat iti panagkitada ni Ella a nakapimpintas a balasang iti aruatna a nakipet a ngumisit ken pagatngalay ti luppo a pinarisanna iti lumabaga a blusa a nangbegkes iti kalalainganna iti bayog a barukong.

Napatakder ni Manang Mameng ket pinagakkubna dagiti dakulapna. “Anian! Papa, nagpintasen ti anakko! Napimpintas pay ngem ni Angel Locsin!” nayesngawna.

Nagkatawa met ni Mang Bianong. “Dalagang-dalaga ang anak ko!” kinunana met sa nagtipat iti babassit.

Ngem nakanganga lattan ni Johnny a mangbuybuya iti yuulog ni Ella idinto ta suksuknoren ti nakagangganas a salemsem ti barukongna

“Matagal ka na?” kinuna ni Ella ken ni Johnny. “Apay a kasta ti panangkitam kaniak? Maganda ako, ano?”

“A… wen, wen!” Matartaranta ni Johnny a simmungbat.

Imagine, kasla lalaki no mapan iti galiera, ngem kasla reyna no mapan iti padaya!” kinuna manen ni Manang Mameng idi agturong ni Ella iti puesto dagiti sapatosna iti sirok ti agdan.

“Pogi kasi ang ama!” kinuna met ni Mang Bianong.

“Tena, Johnny!” kinuna ni Ella idi maisuotna ti sapatosna a tallo pulgada ti takongna. Immaklili ken ni Johnny ket tinurongdan ti ridaw.

Nagkinnita da Mang Bianong ken Manang Mameng sa naginnisemda a nangisurot iti panagkitada kada Ella ken Johnny. Kasano ngamin ket tantan-awan ni Ella ti tuktok ni Johnny a lalo a timmayag iti kangato ti takong ti sapatosna.

(Maituloyto)

Naipablaak iti Bannawag, manipud iti Marso 11, 2013 a bilang.