Galiera Queen (2)

Nobela ni DIONISIO S. BULONG

(Maika-2 a Paset)

INTULOD da Mang Bianong ken Manang Mameng da Ella ken Johnny iti ridaw. Ket idi lukatan ni Johnny ti  ridaw ti kotse iti kanawan ken atibayenna ni Ella a lumugan, umis-isem ni Manang Mameng a nangkidday ken ni Mang Bianong.

“Ammona ti umno a kababalin iti panangipalugan iti maysa a babai,” kinuna ni Manang Mameng.

Nagtungtung-ed met ni Mang Bianong.

“Bye, mom; bye, dad!” Nagpayapay ni Ella.

“Ingat! Dikay unay agpaladaw nga agawid, Johnny!” kinuna met ni Manang Mameng.

Don’t worry, ma’am!” insungbat met ni Johnny sa inkurikorna ti tulbekna iti kanawan a pispis ti manibela. Nagwengweng, ngem di nagandar ti makina. Inulitna. Namindua, namitlo, namimpat. Ngem kaskasdi a kasla agayeng-eng laeng ti lugan.

Rimmuar  ni Mang Bianong. “Bateria, iho. Nakapsut ti bateriam, barok!” kinunana. “Aguraykayo ta ayabak da Dex!”

“’Wag na po, he-he-he! Tayming laeng ti panangiluges iti tulbek ken panangibaddek iti gasolina ti masapulna!” insungbat ni Johnny a kasta unay ti labagana.

Nagtungtung-ed a nagmattider ni Mang Bianong iti abay ti kotse. Inulit met ni Johnny a linigos ti tulbek sa binombana ti gasolina. Kaskasdi a nagayeng-eng laeng ti lugan. Ania ngarud, arintarayen ni Mang Bianong a nagturong iti gate ti farm. Binanugbogna ti rikep.

“Ano ba, BBJ? Tulak na lang at i-tayming mo ang kadyot!” Nagellek ni Ella.

Ad-addan a bimmara ti rupa ni Johnny. Agngarngariet, makakugkugtaren ni Johnny iti siliniador idi dumteng ni Mang Bianong a kaduana da Dex ken Jong.

Ket mano laeng nga addang a panangiduronda, nagbanurboren ti lugan ni Johnny. Ammona a kantiawan manen da Dex ken Jong isu nga inruarna laengen ti kanigid nga imana iti tawa sa nagwagis a tanda ti panagyamanna kadakuada.

“Ay, salamat!” inkatawa met ni Ella. “Dikanto pay la ngamin gumatang iti baro a bateriam. Nasaysayaat pay no sukatamon ti kotsem. Nagpigsa ti klinikam!”

“Bay-am ta bumaknangak pay!” inrungiit met ni Johnny. Kinabigna iti kanigid ti luganna ket inunorna ti Kitang Street sa nagpakanawan iti Apahap Street. Nagpakanawan iti Old Sauyo Road idi maungpotna ti Bangus Street. Sinurotna ti agus dagiti sasakyan idi makaruar iti Mindanao Avenue sa nagsikko iti U-turn slot sa sinurotna ti agus dagiti lugan nga agpa-Quirino Avenue. Nagpakanawan met laeng idi madanonna ti silpo ti Old Sauyo Road, linabsanna dagiti natatayag a pasdek ti Francesca Homes ket inunorna  ti sumang-at a kalsada. Madamdama pay, addadan iti sakup ti Dalawantan Subdivision a kunam la no dungdungsaan dagiti pinuon ti mangga iti agsumbangir nga igid ti kalsada.

“Saan ba tayo?” sinaludsod ni Ella.

“Dito lang sa subdivision,” insungbat ni Johnny idinto ta inunorna ti Carnation Street.

“Sa bahay lang magsi-celebrate?

“Sa resort. Di mo ba alam na may resort dito sa loob ng subdivision? Nasa likuran lang ang bahay nina Albert.”

Saan a nagbayag, kalpasan a nakapagsikkoda iti kanigid iti ungto ti Carnation Street, sinarabo ida ti naparagsit ngem nakapsut a tokar iti nalawa nga inaladan iti kanigid. Mangmangngegda dagiti agpapatang ken agkakatawa dita. Naarkosan dagiti sanga ti dua kapuon a mangga iti agsumbangir a sikigan ti nakatangep a bumerde a gate kadagiti agduduma ti kolorna a bombilia. Nagparada ni Johnny iti likudan ti nalabaga a Vios a maikatlo a sasakyan manipud iti gate. Atiddogen ti intar dagiti sasakyan iti kanawan a sikigan ti kalsada.

“Adda gayam resort ditoy,” kinuna ni Ella idi malukatan ni Johnny ti  ridaw a batogna.

“Nabiit pay daytoy. Dati a balay da Gino Alcusa. Pinagbalin ni father-na a resort idi nakagatangda iti maysa nga ektaria a daga dita labes ti Bayan,” insungbat ni Johnny. Iniggamanna ti siko ti balasang iti panagturongda iti gate.

“Gino? ‘Yong sabungero?”

“Wen. Makitkitam dita Santa Ines, di ngamin?”

Nagtungtung-ed ni Ella. Naggilap iti mugingna ti langsot a mammallot nga ibilangda nga astig dita Sta. Ines Cockpit Arena ta manmano nga adda maabak a manokna. Ket ti panangabak ti manok ni Allan iti manokna ti maysa kadagiti manmano, banag a nangabakan ni Ella iti dakkel itay malem.

Maysa a security guard nga adda iggemna a guestbook ti nanglukat kadakuada. “Tuloy po, sir, ma’am!” kinuna ti sikyo a nangukrad iti guestbook. Inyawatna ti bolpen ken ni Johnny.

Kalpasan a maisurat dagiti dua ti naganda, simmurotda iti guardia. Simrekda iti maysa a ridaw ti dua kadsaaran a pasdek. Linabsanda ti maysa a ridaw iti kanawan a pagisagsaganaan dagiti empleado ti caterer kadagiti taraon ken mainum. Idi tumpuarda iti sabali pay a ridaw, sinabat ida dagiti pisaw, kanabsuor ken katkatawa dagiti agup-uper iti dakkel a swimming pool.

“Derick!” Winagisan ni Johnny ti pangrapisen a kataebna nga aglaglag-oy iti diving board. “Isu ti agkasangay,” inyarasaasna ken ni Ella. “Dina kayat ti maregaluan isu nga awan ti nagitugot iti regalo!”

Saan nga intuloy ni Derick ti itatapuakna iti diving board. “Hi!” Winagisanna met da Ella ken Johnny. “Oy, pormal na pormal ang suot ninyo. Nagdala ba kayo ng swimsuit?”

Kinuddot ni Ella ti takiag ni Johnny. “Swimming party pala, ba’t di mo sinabi?” kinunana.

“Di kami marunong lumangoy, eh!” inkatawa ni Johnny. Kinitana ni Ella. “Bakit mo ididispley ang katawan mo sa kanila?” inkiddayna.

Sinipat ni Ella iti nalag-an ti takiag ni Johnny sa kinitana ni Derick. Kunam la no nagbaag daytoy iti suotna a ngumisit a para langoy. Naisem, panguloten ken walo pulgada ngata ti surokna a lima kadapan ti tayagna.

Pinanawan ni Derick ti diving board, dinagasna ti tualiana iti maysa kadagiti plastik a tugaw. Pinunasanna ti bagina sa imbidangna ti tualiana. Siaalisto nga immasideg kada Ella ket linamanona dagitoy. “Thanks at nakapunta kayo!”

“Happy birthday!” kinuna ni Ella ket inagkanna ti pingping ti agkasangay.

“Thank you!” Pinagsinnublat a kinita ni Derick da Ella ken Johnny. Kiniddayanna ni Johnny. “No siak ti sika, yawiskon ti kasar ken ni Ella. Baka masulot pa!” inkatawana.

“Oy, friends lang kami, ‘ba! At puro tingin lang ang friend mo, ‘no!” inkatawa met ni Ella.

“Ha?” nagmulagat ni Derick a makakatkatawa. “O, boy! Sabi kasi ni Johnny, pupunta kung sasama ang syota niya! Kaya akala ko ikaw ang sinasabi niyang girlfriend.” Sinallabayna da Ella ken Johnny. “Drinks? ‘Dino ti kayatyo, dita sango wenno ditoy pool side?

Impalawlaw ni Ella ti panagkitana. Ad-adu nga amang dagiti bisita iti sango. Bin-ig a naka-bathing suit dagiti adda iti pool side. Umin-inum dagitoy iti beer a nailata. Kinitana ni Johnny. Isu ti kitkitaen daytoy a kasla awan interesna a mangkita kadagiti nawasnay ken napudaw a luppo dagiti babbai  kadagiti lamisaan ken dagiti nakapiapi iti gutter ti swimming pool. Nakarikna ni Ella iti pannakkel.

“Yam-ammokayo kadagiti bisitak,” kinuna ni Derick ket inturongna da Ella kadagiti  lamisaan.  Kalpasanna, insublatna dagiti agtutugaw iti ngarab ti swimming pool.

Nakalikuden da Johnny idi umlek dagiti agtutubo nga agtutugaw iti gutter ti pool.

“Ang weird naman ng pair nila. Tall ang girl, pandak ang guy!

“In fairness, ha, cute ang guy!

Crush ko ang mga mata niya!” inyayug met ti maysa a bading.

Lima laengen a lamisaan ti bakante iti sango ti pasdek. Idi mapagtugaw ni Derick da Ella iti  maysa a lamisaan, adda nagsardeng a lugan iti batog ti gate.

“Ni Gino!” nayesngaw ni Johnny idi pastreken ti sikyo ti dimteng.

“Happy birthday, Derick!” dinakulap ni Gino ni Derick idi sabten ti agkasangay. “How are you, guys?” Immisem iti bangbangir idi  mabigbigna ni Ella. “O, adda gayam ditoy ti balasang ni Mang Bianong a mammallot,” inkatawana. “Kumusta ang green horn na sabungera?” Piniselna ti abaga ni Ella.

“Okey lang, sir!” insungbat ni Ella.

“Alam ko, sa kabila ka pumusta kanina. Ngem okay lang. Nakatsamba ang kalaban ko. Pero sa susunod, sumama ka na sa akin para di masayang ang hinihingi mong puhunan kay Mang Bianong. Ang tatay mo, ni minsan di pa ako kinalaban kasi alam niya ang quality ng mga manok ko,” kinuna manen ni Gino.

Nasemsem ni Ella, ngem di nagpadlaw. “Ganun po ba? Ang alam ko suwertehan lang. Kasi parehong may tari ang maglalaban,” kinunana laeng.

“No, no, no!” Nagdadakkel ti ngilangil ni Gino. “Ang mga  manok ko, quality talaga. Puro imported. At imported din ang mga gamot.”

Tung-ed ken isem lattan ti isungsungbat ni Ella ta masusungegen daytoy. Nakadlaw sa met ni Gino ket nagpakadan daytoy. Rimmuar ket idi agsubli, addan iggemna a nabungon a botelia  ti arak. Inyawatna ken ni Derick.

“Aalis na ako. Dumaan lang ako para bumati!” kinuna ni Gino idinto ta linamanona ni Derick.

“Kain muna. Magpapa-serve na ako,” kinuna ni Derick.

“’Wag na, thank you na lang.” Kinita ni Gino ni Ella. “Kung gusto mong manalo, huwag mong kontrahin ang manok ko. At kung gusto mong magkaroon ng quality na aalagaan, bebentahan kita ng trio. Ibibigay ko lang sa iyo ng twenty five. Pero kung ako si Mang Bianong, di kita papayagang magsabong. Napakaganda mo para maging sabungera!” kinunana a bulonnan a timmallikud.

Nagkatawa ni Ella a panglingedna iti suronna ken ni Gino. Tiningiganna ni Johnny. “Totoo bang maganda ako?” sinaludsodna.

Unay-unay, kayat nga ibaga ni Johnny ngem kasla ketdin marunaw iti perreng ti balasang. Nagkatawa  ket namrayanna a tinangad dagiti babassit a  bombilia a kunam la no naisalat a bituen kadagiti sanga dagiti mangga a mangtantan-aw kadagiti sangaili.

Immasideg ti maysa a waiter a nakatapaya iti tray a naglaon kadagiti mainum. “Sir, ma’am…” pinagsinnublatna a kinita da Ella ken Johnny.

“SanMig Light,” insungbat ni Ella.

“Ang tunay,” kinuna met ni Johhny, a pale pilsen ti kayatna a sawen.

Mangmanganen dagiti bisita idi sumardeng ti maysa a van iti batog ti silulukat a gate. Umariwawa a dimsaag dagiti naglugan. Nairupaan ni Ella ti dadduma kadakuada. Shorts ken dekolor a kamiseta ti suot ti dadduma idinto a maong a pantalon ken puraw a tisert ti suot ti dadduma. Umariwawada a simrek. Nadlaw da Ella ken Johnny nga immalsem ti rupa ni Derick.

Apagserrek ti grupo iti gate, nagkantan dagitoy.

”Hapi beer day to you/ hapi beer day to you/hapi beer day, hapi beer day/ hapi beer day to you!”

Pinasarunuan ti grupo iti dir-i ken sipsipat ti kantada.

Sinabat ni Derick dagiti saan nga imbitado a bisita. “Thank you, thank you!” kinunana a di man la immisem. Sibabain a nangtaliaw kadagiti bisita a nangisardeng iti pannanganda.

“’Langhiya ka, di mo man lang sinabi sa amin!”

“Mabuti na lang at nabalitaan namin sa court!

“Kaya mula sa Santa Ines, tumuloy na kami dito,” kinuna met ti maysa a nakatisert iti dulpet a puraw.

“Anong handa mo?”  

“Di mo ba kami patutuluyin?”

Ania ngarud, inwagis ni Derick dagiti bakante a lamisaan ket dimmarup dagiti di naawis a bisita.

“Hoy, beer! Dali!”

“Pulutan!”

“Ang bagal ng mga putangina. Gutom na, eh!”

“Sige, enjoy lang  kayo!” Inkarigatan ni Derick ti nagkatawa sa sinaggaysana nga inasitgan dagiti maimaymayeng a bisitana. “Pasensiya na kayo. Sobra ti kinapasigda. Ngem nasingpetda!”  kinunana.

Madamdama, naisardeng ti maysa a naggapu iti galiera ti panagarub-obna iti beer. Minulenglenganna ni Ella. “Di ba si Ella ‘yan, ang sabungerang anak ni Mang Bianong?” Intudona ni Ella.

Kinita ti dadduma a  kabarkada ti nagsao ni Ella.

“Oo, ‘yong malaki ang panalo kanina na pumusta sa kalaban ng manok ni Gino!”

“Siya nga! Biro mo, lumaban sa sampu-anim?”

“Babaeng-babae pala. At ang ganda niya!”  Kunam la no napuyatan a puek iti lanay dagiti matana a kumitkita ken ni Ella.

“Maasawak kamman!” sabali pay ti nagkuna a kasla napulingan iti panagkikinnamat ti kiremna a kumkumpasan ti panangamilna iti bibigna.

Inalusiis ni Johnny. Saan, dina maibturan ti kasla mangal-alunos  a  panagkita ti barkada ken ni Ella.

“Mga manyakis!” indayamudom ni Johnny.

“Agpannakkelka ketdi ta pagpantasiaanda ti partner-mo!” Arig arasaas ti boses ni Ella nga umis-isem a nangparukib ken ni Johnny.

Pagpiaanna, naibaliw ti atension ti barkada idi agitulod dagiti waiter iti taraon kadagiti lamisaanda. Isu met nga umasideg ni Derick iti lamisaan da Ella.

Nagrukob. “Pasensiakayon. Naam-ammok la dagita iti pagbasketbolan dita Silvina. Diak ammo no nakadamaganda. Gate crasher ang mga iyan,”  inyarasaasna.

“Okey lang,”  kinuna met ni Ella.

“Mapankamin. Inkarik ken ni Daddy Bian a mabiitkam laeng,” impasaruno ni Johnny. Timmakder ket linamanona ni Derick. “May you have more birthdays to come, pare!”

“Thank you. Sige ngarud!” Tinapik ni Derick ni Johnny sa kinidmatanna. Sinangona ni Ella. “Thanks  for coming!”

“Happy birthday manen!” inkatawa met ni Ella ket inagkanna ti pingping ni Derick.

Anian, naisennaay la ket ngarud ti uneg ni Johnny. Immuna pay ni Derick.

Agtibtibbayo, pinalugan nga immuna ni Johnny ni Ella sa napan iti sango ti manibela. Apo, dinak kad met pabainan manen, a, kunkunana iti unegna idinto ta insulbongna ti tulbek sa linigosna. Ket nagkatawa ta nagandar a dagus ti kotsena.

“Bakit?” sinaludsod ni Ella.

“Saanka nga agiduron!” insungbat ni Johnny a bulonna a nagkambio.  Madamdama pay, un-unorendan ti Arty 1 Extension a rummuar iti Mindanao Avenue.

“Oo nga pala, nagmamadali ka yata. Dimo payen inibus ti beer-mo,” kinuna ni  Ella.

Tinaldiapan biit ni Johnny ni Ella sa immisem. “Diak kayat a pagpiestaan dagiti awan babainna a gate crasher dagiti legs-mo. Mga bastos!”

Nagpaggaak ni Ella. Sinipatna iti nalag-an ti abaga ni Johnny. “Nagseselos ka, ano? “

“Sika ngamin. Mapanka dita galiera, naka-shorts-ka.  Punta ka sa party,  naka-mini ka pa rin.”

Ad-addan ti katawa ni Ella. “Diak man ammo kadakayo a lallaki. No ag-shorts-kami a babbai  okeyen kadakayo ti pagpatinggaan ti makitayo.  Ngem no mini ti suotmi, uray no maxi, ti kayatyo nangatngato pay koma ti makitayo. No makitayon ti panty, ania pay ti kayatyo a makita no saan a ti real thing?

Nagkatawa ni Johnny ngem bimmara ti rupana a kasla ketdin isuna a mismo ti natamaan iti kinuna ni Ella. “Ikaw naman, napaka-brutal magsalita!”.

“Tama o mali?” insutil latta ni Ella.

Nagkatawa laeng ni Johnny. No apay ketdi a mapeluan no ni Ella ti kasarsaritana.

Manipud iti Mindanao Avenue, nagpakanigidda iti Quirino Highway. Nagpakanigidda manen iti Piko Street iti Pleasantville Subdivision. Saan a nagbayag, un-unorendan ti Karpa Street ti Mendoza Subdivision.

Ti laengen silaw iti salas ti nakasindi idi isardeng ni Johnny ti kotsena iti sango ti gate da Ella.

“Thank you,” kinuna ni Ella.

“Okey lang,” insungbat met ni Johnny ket dimmenden bassit iti kanawanna.

Ngem  immanges laengen iti dakkel idi dina nauray ti panangbisong ti balasang iti kanawan a pingpingna. Ania ngarud, better luck next time, Johnny, nakunana laengen iti unegna idi makababa ni Ella iti kotsena.

“Kaano ti sumaruno a labanmo?” impakamakam ni Johnny ken ni Ella.

“’Ton Sunday.”

“’Maykonto kitaen ti manokmo sakbay nga isalogmo.”

“Check-up? Adda para manok nga estetoskopiom?” immisem ni Ella.

Bimmara manen ti rupa ni Johnny iti sutil ni Ella. “Tapno sigurado nga A-1 ti kondisionna a mailaban,” kinunana laengen a bulonna a nangibuelta iti kotsena.

TIMMAN-AW ni Ella iti tawa ti siledna idi mangngegna ti kasla andar ti kiskisan nga ungor ti Beatle a kotse ni Mang Bianong. Nairuaren ti amana ti lugan iti garahe ket ikarkarga ni Manang Mameng ti dua a panakkelen a bay-on a pandan iti likud a tugaw. Ammona lattan a mapan makitienda dagiti dadakkelna iti tiendaan ti Balintawak a ruamda no kastoy nga agsapa ti Domingo. Ammona met a nalabeston nga alas nuebe no sumangpet dagitoy.

Kinitana ti relona idi mailinged dagiti dadakkelna iti kanto ti Kitang Street ken Karpa Street. Alas siete median. Nagsagaysay sa nagdardaras nga immulog.

Binanugbogna ti landok a rikep  ti mini-farm ni Mang Bianong. Saan met a nabayag a naguray.

“Ni BBJ, immayen?” sinaludsodna idi manglukat ni Dex.

Nagngilangil ni  Dex. “Bakit, pupunta ba? Sasama ba sa sabungan?”

“Umayna kano tsek-apen ti ilabantayo no okey met lat’ salun-atna!” inkatawa ni Ella.

“Sus, ti bagina koma ketdi, a, ti doktorenna!” Nagpugtit ni Dex. “Kayatnaka laeng a makita, a!”

“Diram-osamon ti manoktayo ta agsagsaganatayon. ‘Tay agas, dimo lip—“ saan a naituloy ni Ella ta nataldiapanna ti nakakarkarit ti takderna a baud iti scratch pen iti asidegda. Nalabaga a puraw ti sakana. Nakalablabbasiten dagiti napino a gurongna ken nagbabaetan dagiti ramayna. Arindaraen met ti rupana.

Nadlaw ni Dex ti nakaiturongan ti imatang ni Ella. “Manok ng dad mo ‘yan.  Three times winner na ‘yan. Mula nang pangalawang laban niya sa Santa Ines, ayaw nang labanan diyan. Kaya dumayo kami sa Del Monte at di man lang nagalusan,” impadamagna.

Nagtungtung-ed ni Ella. “Kumuha ka ng lahi niya. Sabihin mo kay Elmer na maghanap ng magandang inahin. ‘Tay winning line, a,” kinunana.

“Ha?” nagmulagat ni Dex. “Di puwede. Ikonkondisionkon a para next month. Kaguranak ni Mang Bianong.”

“Ilibasmo ngarud. Agtuktok met no umay, di dagdagusem nga ikkaten ti upa no kua.”

“Ania pay ngarud ti serbi ti pannakaikondisionna no mapan met la iti upa?”

Kinaut ni Ella ti bolsa ti shorts-na ket inyaonna ti bassit a wallet-na. Inikkanna iti dua gasut ni Dex. Nakalawlawa ti rungiit ni Dex a nangibolsa iti kuarta.

“Siak ti makaammo. Mangpurosak iti lahina!”

Nalabesen nga alas otso idi dumteng ni Johnny. Nagaruat daytoy iti pagattumeng a maong a shorts a pinarisanna iti puraw a tisert. Nakakipis iti lumabaga.

“Kumatok ka na sa farm at magbihis na ako,” kinuna ni Ella.

“Saanen. Okey met idi naminsan nga aldaw. Umayak agbuya!” insungbat ni Johnny.

Saan a nagbayag, adda metten da Elmer ken Jong. Nagkaluganda iti traysikel ta agkaarrubada iti asideg ti tiendaan ti Talipapa. Nagtarusda iti farm.

“Ania ti alaek a pagpasippit?” sinaludsod ni Jong.

“‘Diay darisayen a di nagsugat,” insungbat ni Elmer idinto ta naipigket ti panagkitana iti aglingling-et a botelia ti beer iti papag ni Dex. Impugsona ti mulmulmolanna a bua sa innalana ti botelia. Kinagatna ti tansanna sa intangadna.

Nagmusiig ket impugsona met laeng ti sinisipna. “Diallo! Danum met gayam!”

Naginnapir da Jong ken Dex sa pimgaakda.

Iti siledna, nakarubuaten  ni Ella. Nagaruat iti umasul a shorts a pinarisanna iti lumabaga a labong a tisert. Nakakipis iti puraw. Kinitana ti relona. Agalas nueben. Insakbatna ti maong a shoulder bag-na sakbay a rimmuar iti siledna.

“Ano, alis na tayo?” impasabat ni Johnny ken ni Ella. Intallikudna nga inwagsak ti pagpumpunasna iti luganna.

“Mabiit lang,” insungbat ni Ella ket arintarayen a nagturong iti nakarikep a gate ti mini-farm ni Mang Bianong. Binanugbogna. “Tayo na!”

Nagtugaw iti sango ni Ella, nagkakatugaw met da Elmer, Dex ken Jong iti likud. Saklot ni Dex ti karton a ‘yan dagiti manokda.

Awan pay sangapulo a minuto a pinasayag ni Johnny ti luganna, addadan iti sango ti gate ti Sta. Ines Cockpit Arena. Nagrukob ni Ella ket simmirip idi mabatoganda ti guardia. Nagsaludo ti guardia sa umis-isem a nangiwagis iti pagparkingan.

Bigbigat ngem adun ti nakaparada a lugan iti sango ti galiera: adda kotse, pick up ken adu pay ti traysikel. Umarimbangawen iti uneg ti galiera ket ammo lattan ni  Ella a nangrugin ti soltada.

“Pu-siyam! Pu-siyam! Pu-siyam!”

Naglaylayon da Ella ken Elmer iti ridaw. Ngem idi sumaruno koman ni Dex a nagbitbit iti karton, pinara ti babai nga agaw-awat iti tiket

“Ilan ang manok ninyo?”

“Dalawa!”  insungbat ni Dex

“May bayad ang dalawang kasama!” intudo ti agbambantay da Jong  ken Johnny

“Pambihira! Lagi akong kasama ni Boss Ella, di mo ako natatandaan?” insupiat ni Jong.

Ngem siuulimek ni Johnny a napan iti takilia ket sineniasanna ti agpatpatiket.

“Two hundred!”  kinuna ti babai.

“Bahala na kayo,” intung-ed ni Ella kada Elmer idinto ta inturongna ni Johnny iti ring side.

Nasiputan ti maysa a kristo ti iseserrek ni Ella ket timmakder daytoy. “Dito ka na, Ella!” Intudona ti tugawna iti balasang.

Insenias met ni Ella a duada. Gapu itoy, kinalbit ti immuna a kristo ti kaabayna. Timmakder met daytoy tapno makapagabay da Ella ken Johnny.

Kayat ni Johnny nga apputen dagiti lapayagna ngem nagbain. Inanusanna laengen ti panaglabbet ti ariwawa dagiti agiinnawag iti pusta, ken ti sapri ti ngiwat dagiti kaabayna ken ti adda iti likudanna.

Iti pagaataran, nagaabay da Elmer, Jong ken Dex a nagtugaw iti sementado a pagtutugawan dagiti agsisinnirig iti manok tapno pumilida iti pangyataranda iti baudda. Tallo a pagtutugawan nga agsangapulo a metro ti kaatiddogda ken maysa a metro ti kaakabada ti puesto dagiti agiinnatar. Adda daytoy iti sikigan ti gradas a dua a metro ti ngatuanna iti pagaataran. Adda pakdaar a dagiti laeng adda manokna ti mabalin a sumrek dita, ngem adu latta ti sulpeng. Pagangayanna, ad-adu nga amang ti miron ngem dagiti manok iti pagaataran.

Adda met iti malikudan ti pagaataran ti puesto dagiti labahero wenno agikapkapet iti tadi. Nakauniporme iti nalabaga dagiti labahero. Ngem kas iti pagaataran, ad-adu  dagiti miron  ngem dagiti labahero.

Madamdama pay bassit, nakakita ni Dex iti alimbuyogen iti kanawanna. Kinidagna ni Elmer sa pinagkuntiradna ti subsobna. Inseniasna ti alimbuyogen. Kunam pay, kasla nakakita  ni Elmer iti nakalamansian a tangigi ket napatilmon. Timmakder ket inyarudokna ti napan timmugaw iti sango ti mangam-amloy iti alimbuyogen.

Indisso ni Elmer ti manokna sana pinagsinnublat ida a kinita iti alimbuyogen. Kiniddayanna ti nagiggem iti alimbuyogen. “Ano? Match tayo, di ba?”

Sinirig met ti nagiggem iti alimbuyogen ti pulang linaw wenno dalusapi a puraw ti sakana iti probinsia. “Mataas ang manok mo, eh!”

Inyabay ni Elmer ti manokna iti alimbuyogen sa intalmegna iti apagapaman tapno kukoten ti manokna dagiti tumengna. “Oy, mas mababa ang manok ko, di ba?” kinunana sa kinitana dagiti kaabayna.

“Okey na okey!” kinuna met ti maysa a durog.

“At mas payat ang manok ko!” Linikba ti akinmanok iti alimbuyogen tapno ipakitana ti bukot ti manokna.

“’Ba, di ko na kasalanan kung payat ang manok mo. Baka kilabban nga ittip laeng ti ipakpakanmo. Dimo kuna a puro tulang  ken dutdot laeng ti kayatmo a kalaban ti manokmo!”

Kasla napis-itan iti sili ti sairo ti pispis ti akinmanok iti alimbuyogen iti kinuna ni Elmer. Nagkusipet a nagbanang-es.

Imlek ti uneg ni Elmer. Ammona, kimmagat ti insultona iti kasupangetna. Ket saan a nasdaaw idi tumakder daytoy.

Ngem sakbay a makatakder ni Elmer, adda nangigawid iti takiagna a nagubba iti ponkan nga apagapaman a basbassit ngem ti manokna.

“Tayo ang match,” kinuna ti lumakay ken ni Elmer. “Okey ako kahit mas maliit ang manok ko.”

“Sige na, tari na!” adda nangidurog. “Yakang yaka ‘yan. Ang liit!”

“Sige, daytan ponkan ti labanam. Nagbassitan,” inyarasaas ni Jong ken ni Elmer.

Ngem immisem laeng iti bangbangir ni Elmer. Nadlawna a napurpuro ti ponkan. Isu a tinung-edanna ti inataranna. “Jong, ditoy galiera dimo dengdenggen dagiti durog. No paduroganka, ti kalabanmo ti pustaanda!” inkatawana.

“Sige! Super tayo para madali!” kinuna ti akinmanok iti alimbuyogen a bulonna a rimmuar iti pagataran.

“Ayos!” inkidday ni Elmer kada Jong ken Dex. “Jong, inka saludsoden ken ni Ella no mano ti paradana. Halika, Dex.” Impaubbana ti manok ken ni Dex sa linukatanna ti belt bag-na. Kinitana dagiti nakabaina a tadi. “’Maykan,” intung-edna ken ni Dex ket tinurongdan ti puesto dagiti labahero tapno tadianda ti manokda.

(Maituloyto)

Naipablaak iti Bannawag, manipud iti Marso 11, 2013 a bilang.


Magatang ti Bannawag kadagiti sukiyo nga aglaklako iti pagiwarnak ken magasin.

Para iti subskripsion, ag-email iti [email protected]. Para iti dadduma pay a detalye, kontaken ti Circulation Department iti 8527-8121 Loc. 369, 09171360110.

Mabalin pay a magatang ti Bannawag iti

Shopee: http://bit.ly/Bannawag-Shopee

Lazada: http://bit.ly/Bannawag-Lazada

Para iti digital a kopia:

PressReader: http://bit.ly/3n83kNQ

Magzter: http://bit.ly/407pazG

Para kadagiti kompleto a sarita, nobela, daniw, salaysay ken dadduma pay, bisitaen ti opisial a website ti Bannawag iti https://bannawag.ph

Laglagipenyo koma met, kakailian, nga ag-join/i-follow (ka)dagiti official a social media account/page/group ti Bannawag,

iti Instagram: https://www.instagram.com/bannawagmagazine

iti Twitter: https://twitter.com/BannawagMagasin

Facebook Page: https://www.facebook.com/BannawagMagasin

Facebook Public Group: https://www.facebook.com/groups/bannawag.magazine

Dios ti agngina.

Isip pabaknangen, Bannawag ti basaen!